Mjältbrand konstaterad hos nötdjur

19.9.2008

<div>På en gård i södra Finland konstaterades mjältbrand hos en ung tjur den 18.9. Djuret hade inga kliniska symptom som tydde på mjältbrand, men den behandlades av en veterinär på grund av inflammation. </div>

På tjurens hemgård fanns samtidigt ett annat sjukt nötdjur som hade feber. Inget nötdjur har dött av smittan. Smitta upptäcktes på gården också år 2004. För tillfället är det förbjudet att flytta nötdjur från gården.

Mjältbrand är en sjukdom orsakad av den sporbildande bakterien Bacillus anthracis. Sjukdomen förekommer främst hos växtätare men också hos andra djurslag. Sporerna kan överleva i jorden i tiotals år. Djuren får vanligen smittan via munnen i form av bakteriesporer. Ett djur kan också få smittan via luftvägarna, sår på huden eller insektbett. Känsligast för mjältbrandssmitta är nötdjuren, som plötsligt kan dö av sjukdomen utan symptom. Sjukdomens symptom är i allmänhet hög feber och blödningar.

Mjältbrand kan smitta inte bara till olika djurslag utan också till människan. Det är dock mycket ovanligt att människor smittas och det är ofta en följd av kontakt med ett sjukt djur eller med produkter av ett sjukt djur. Mjältbrand smittar inte från en människa till en annan och den kan behandlas med antibiotika.

Vid misstanke om mjältbrand hos djur skall man omedelbart anmäla det till kommunalveterinären. Prover av det misstänkta fallet sänds alltid till Evira för undersökning. Kadavret av ett djur som dött i mjältbrand skall destrueras genom upphettning i en anläggning för destruktion av djuravfall. Behövliga rengörings- och andra försiktighetsåtgärder skall vidtas under veterinärmyndigheternas tillsyn.

Hälsomyndigheterna sköter nödvändiga åtgärder inom hälsovården för människor i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Ytterligare information:

Överinspektör Sirpa Kiviruusu, Evira, tillsyn över djursjukdomar, tel. 0400 920 503, sirpa.kiviruusu at-merkki-kapea.gifevira.fi

Specialforskare Jaana Seppänen, Evira, djursjukdomsforskning, tel. 050 435 1712, jaana.seppanen at-merkki-kapea.gifevira.fi

Infektionsläkare Ville Lehtinen, Folkhälsoinstitutet, avdelningen för infektionsepidemiologi och ‑bekämpning, tel. 4744 8557, ville.lehtinen at-merkki-kapea.gifktl.fi

Information om mjältbrand (på finska)

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/pernarutto

http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/pernarutto_(anthrax)/

 

 


Teman: