Modell för utvärdering av mikrobkontaminationen vid produktion av svinkött

20.5.2010

<p>I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för riskvärdering har färdigställts en matematisk utvärderingsmodell, som kan tillämpas på ett allmänt plan för utvärdering av förekomsten av mikrober som hotar livsmedlens renhet. Modellen bygger på olika typer av produktionsdjursbundna testresultat som en sampel i olika stadier av produktionen.</p>

I modellen användes inhemsk svinköttsproduktion som exempeltillämpning. Materialet erhölls så, att man följde upp samma märkta svin på gården, i slakteriet och slutligen i köttproverna. Med hjälp av testresultaten och modellen kan man utvärdera den verkliga förekomsten av mikrober och förändringarna i denna förekomst i olika stadier av produktionskedjan. I modellen har beaktats att mikrober kan bli ofunna i prover som tagits på olika ställen i produktionskedjan och som inriktats på olika sätt, även om sådana finns och att observationer också kan saknas. Med modellen kan man också utvärdera mikrobreducerande åtgärders inverkan på slutproduktens renhet och andra bakgrundsvariabler som påverkar denna risk. Resultaten av modellen erhålls i form av en sannolikhetsfördelning som beskriver återstående osäkerheten sedan informationen haringått i modellen. Mikrobriskens storlek mäts genom uträkning av sannolikheterna och så utnyttjas resultaten i beslutsfattandet som bygger på riskerna.

I exempeltillämpningen undersöktes gemensamt tre skadliga bakterier Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis. Någon av dessa tre uppskattas förekomma i 1-11 % av svinköttet. Med lämpliga åtgärder i slakteriet kan förekomsten av dem sänkas till nivån 0-2 %. Resultaten av modellen kan utnyttjas vid fastställande av det bästa stället för uppföljning av mikroberna och vid planering av riskhanteringsåtgärder i produktionskedjan.

Modellen har publicerats i den statistiska facktidningen Statistical Modelling 2010:69-87 
(pdf, 578 kb) Ranta, J., Siekkinen, K.-M., Nuotio, L., Laukkanen, R., Hellström, S., Korkeala, H., Maijala, R. Causal hidden variable model of pathogenic contamination from pig to pork.

Modellen har utvecklats i ett forskningsprojekt, i vilket också Helsingfors universitets avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa deltog.

Bekanta dig med verksamhet och forskning vid Eviras forskningsenheten för riskvärdering

Mer information ger:
specialforskare Jukka Ranta
tfn 040 489 3374, jukka.ranta at-merkki-kapea.gif evira.fi

Teman: