MRSA hos produktionsdjur, sällskapsdjur och i livsmedel

18.6.2009

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA, Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har publicerat en rapport om MRSA-bakterien hos produktionsdjur, sällskapsdjur och i livsmedel.</p>

MRSA-bakterier, alltså meticillinresistenta Staphylococcus aureus-bakterier, skiljer sig från andra stafylokockbakterier när det gäller känsligheten för antibiotika. I synnerhet S. aureus kan orsaka allvarliga infektioner, speciellt hos sjukhuspatienter. MRSA-bakterierna är en de viktigaste orsakerna till sjukhusinfektioner i Europa. Största delen av människorna har stafylokocker på huden och slemhinnorna utan att ha några men av dem.

Hos produktionsdjur såsom svin, gödkalvar och slaktkycklingar har enligt rapporten vissa MRSA-typer (klonkomplex CC398) i stor omfattning påträffats. De som arbetar med djur som bär på bakterietypen kan med större sannolikhet bli smittade. Smittan har orsakat infektioner hos människor, visserligen sällan. Också hos sällskapsdjur har det påträffats MRSA-typer som är gemensamma med ägarna.

Fastän MRSA-bakterier kan hamna i livsmedel, medför det enligt vad man nu vet ingen särskild hälsorisk för människor att äta eller hantera livsmedel tillverkade av råvaror som innehåller bakterier.

Spridning av MRSA-smitta bland produktionsdjur kan bäst förhindras genom åtgärder på gården. Den viktigaste åtgärden anses vara kontrollerad användning av mikrobläkemedel. I Finland gavs redan år 1996 rekommendationer om användning av mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur. Rekommendationerna uppdaterades senast år 2009. Anvisningar för bekämpning och förebyggande av MRSA hos djur utarbetas nu.

Grundläggande hygieniska åtgärder, i synnerhet noggrann handtvätt, är viktiga för att bekämpa smittan.

I Finland har MRSA-bakterier påträffats hos djur i tre epidemier på hästsjukhus samt enstaka fall hos nötkreatur, svin och katter. En utredning av MRSA-situationen hos svin startade i Finland år 2008 och kommer att fortsätta under 2009 och 2010.

EFSA:s meddelande och rapport i sin helhet:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902581497.htm  

Rekommendationer om användning av mikrobläkemedel: http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/medicinering/principerna_for_behandling_med_mikroblakemedel/

Ytterligare information:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tel. 020 77 24224, 040 489 3352

 

Teman: