MRSA-situationen bland djur och människor följs upp

1.6.2007

<div>Bakterien Staphylococcus aureus (MRSA), som är resistent mot de flesta antibiotika, har blivit allmännare hos djur. I Sverige upptäcktes MRSA-bakterien hos två hundar och personalen på det sjukhus där de skötts i oktober 2006. Det förblev oklart varifrån smittan kommit, och ingen i hundägarnas familjer bar på MRSA.</div>

Evira följer med MRSA-situationen bland djur
I Finland har MRSA påträffats hos hästar och nötkreatur. MRSA har inte hittats hos hundar eller katter i Finland. S. aureus är ingen vanlig sjukdomsalstrare hos hundar. Den upptäcks endast sporadiskt i prover som tagits på hundar. Vid Helsingfors universitets djursjukhus påträffades MRSA-bakterien hos hästar hösten 2006 och i maj 2007. Djursjukhuset har informerat om detta genom sina egna meddelanden, senast i förrgår. MRSA påvisades dessutom i Finland hos en häst på 1990-talet och hos två nötboskap 2005 och 2006. I den kartläggning som gjordes vid Evira år 2006 i anslutning till uppföljningsprogrammet för resistens, FINRES-Vet, upptäcktes ingen MRSA hos nötkreatur, och de nämnda fallen var enstaka fall.

Folkhälsoinstitutet följer med MRSA-läget hos människor
Många mikrober orsakar smittor bland både människor och djur eller mellan dem. Så är det också med MRSA. Förekomsten av den här bakterien hos människor i Finland har följts upp ända sedan 1990-talet. Tills vidare känner Folkhälsoinstitutet inte till ett enda fall där MRSA-smittan överförts från människa till djur eller från djur till människa. Då MRSA har blivit vanligare hos djur kan det dock eventuellt uppstå en ny smittkedja jämsides med de nuvarande. Därför följer Folkhälsoinstitutet noggrant med situationen. Alla MRSA-upptäckter hos människor undersöks koncentrerat vid expertlaboratorier och alla upptäckter anmäls enligt lagen till Folkhälsoinstitutet.

MRSA-infektionerna på sjukhusen i Finland ökade vid ingången av 2000-talet, samtidigt som smittfallen blev vanligare vid långvårdsinrättningarna och i den öppna vården. MRSA-bakterien är problematisk i synnerhet för patienter som vårdas på sjukhus, åldringar och nyfödda, eftersom vården av de sjukdomar som bakterien orsakar är speciellt krävande.

MRSA-läget i Finland är relativt gott då man jämför med övriga Europa. I fjol upptäcktes sammanlagt 1 315 nya MRSA-fall hos människor i hälsovården, och under de fyra första månaderna i år har 388 fall anmälts till Folkhälsoinstitutets register över smittsamma sjukdomar. Den beräknade prognosen för år 2007 blir då 1164 fall.

MRSA-bakterierna orsakar inte infektioner lättare än vanliga stafylokocker
Det finns rikligt med stafylokockbakterier i huden och slemhinnorna hos alla djur och människor. MRSA-bakterierna skiljer sig från dessa vanliga stafylokockbakterier endast i fråga om sin känslighet för antibiotika. De orsakar alltså inte infektioner lättare eller sprids lättare än vanliga stafylokocker. Eftersom MRSA-bakterien konstateras genom laboratorietester är det viktigt att ta mikrobiologiska prover. Det viktigaste sättet att avvärja MRSA-sjukdomar är god handhygien, i synnerhet på sjukhus. Det här gäller för umgänge både mellan människor och mellan människor och djur. Dessutom ska antibiotika användas endast då en läkare eller veterinär har konstaterat att det är nödvändigt. På så sätt kan man minska spridningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika.

Evira och Folkhälsoinstitutet följer tillsammans med hur situationen utvecklas. Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för mikrobläkemedel börjar utarbeta MRSA-direktiv riktade till veterinärerna.

Ytterligare information:

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Avdelningsdirektör Tuula Honkanen-Buzalski, 02077 24400, 050 382 7996, tuula.honkanen-buzalskiat-merkki.gifevira.fi
Veterinär Anna-Liisa Myllyniemi, 02077 24451, anna-liisa.myllyniemiat-merkki.gifevira.fi

Folkhälsoinstitutet
Överläkare Jaana Vuopio-Varkila, 040-7185343, jaana.vuopioat-merkki.gifktl.fi
Infektionsläkare Petrus Säilä, 09-4744 8557, petrus.sailaat-merkki.gifktl.fi

Ytterligare information om MRSA och bekämpning av den:

Det nationella MRSA-direktivet från år 2004: http://www.ktl.fi/attachments/svenska/publikationer/anvisningar_och_rekommendationer/2004c2.pdf

Registret för smittsamma sjukdomar:
http://www3.ktl.fi/

Årsrapport över registret för smittsamma sjukdomar 2006 (på finska): http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/infe/julkaisut/tartuntataudit_suomessa_vuonna_2006/mikrobilaakeresistenssi_2006/

Information om MRSA (på finska):
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/mrsa-bakteeri
http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/bato/yksikot/sairaalabakteerilaboratorio_saba/mrsa__metisilliiniresistentti_staphylococcus_aureus_/

Meddelande från Universitetets djursjukhus 30.6.2007, upptäckt av MRSA-bakterie på hästsjukhuset vid Universitets djursjukhus (på finska):
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/186bbd2192c9f163c22572eb0045d0e4?OpenDocument

 

Teman: