Muskelparasit sällsynt bland andfåglar i Finland

17.2.2014

<p>Sarcocystos, dvs. <em>Sarcocystis</em>-parasitinfektion i muskler hos andfåglar, är sällsynt enligt observationer, även om det förekommer en del regionala skillnader. Hösten 2013 bad Livsmedelssäkerhetsverket Evira andjägare berätta om observationer av parasitcystor orsakade av <em>Sarcocystis</em>. Fram till slutet av 2013 hade Evira fått över 70 svar av jägare, av vilka mer än hälften hade observerat muskelparasiter.</p>

Förfrågan visade att jaktbytet måste vara stort för att ge observationer av parasiten. Det genomsnittliga estimerade bytet år 2013 bland jägare som hade observerat parasiter var 19 gräsänder. Det genomsnittliga bytet bland dem som inte hade observerat parasiter var 8,5 gräsänder.

I Västra Finland hade de som observerat änder med sarcocystos fångat 26 änder i genomsnitt, medan motsvarande siffra i Östra Finland var 12 änder. Sju jägare berättade att de under årens lopp skjutit över hundra änder på sina jaktvatten utan att ha observerat ett enda fall av sarcocystos. Utifrån estimerade jaktbyten är sarcocystos vanligast bland gräsänder (3,6 %), bläsänder (2,9 %) och krickor (0,5 %).

Lokala skillnader i förekomsten av parasiter
Parasiten verkar vara allmänt utbredd över hela södra delen av Finland, och det största antal observationer (8 stycken) kom från Norra Karelen. Noll parasitobservationer rapporterades endast i Lappland, Norra Österbotten och Egentliga Finland. Observationerna var fördelade över flera kommuner. Tre observationer rapporterades i Rautalampi, Polvijärvi respektive Ingå, men i allmänhet gjordes en observation per kommun.

Förutom parasitobservationer bland gräsänder gjordes två observationer bland bläsänder, en observation bland krickor och en bland skedänder. Bläsänderna, krickan och skedanden härstammade från Östra Finland, Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen.

Äldre observationer också i Lappland och Egentliga Finland
Under tidigare år har Evira mottagit Sarcocystis-prov från regioner i vilka inga observationer gjordes enligt förfrågan 2013.  På till exempel Karlö i Norra Österbotten har man under tidigare år konstaterat sjukdomen hos flera bläsänder. I Egentliga Finland och på Åland har ett fall konstaterats hos gräsänder under 2000-talet. I Kemijärvi konstaterades ett fall hos en gräsand för över tio år sedan.

Sarcocystos bland änder orsakas av arten Sarcocystis rileyi. Den förekommer i Nordamerika och Europa. Skunken är parasitens huvudsakliga värddjur i Amerika. I huvudvärden förökar sig parasiten sexuellt och i mellanvärden asexuellt. Mellanvärden är huvudvärdens bytesdjur. Andfåglar är mellanvärdar. Huvudvärden är något rovdjur som inte är känt i Europa.

Sarcocystos hos änder är antagligen inte smittsam för människan.

Närmare upplysningar om  muskelparasiten

Kartan över Sarcocystis-parasitobservationer (på finska).

Närmare upplysningar:
forskare Marja Isomursu, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa
tfn 040 512 1248

Teman: