Mycoplasma bovis bland kalvar i Finland

27.11.2012

<p>Bakterien <em>Mycoplasma bovis</em> har för första gången påträffats i Finland. Bakterieinfektionen konstaterades i en kalvuppfödningsbesättning i Norra Savolax. De insjuknade 4-6 veckor gamla kalvarna uppvisade tydliga kliniska symptom på lunginflammation. Utöver mykoplasman påträffades också bakterien <em>Pasteurella multocida</em> hos kalvarna. Också den orsakar lunginflammation. Om <em>M. bovis</em> -infektionens källa och spridning har vi ännu ingen information.</p>

M. bovis är globalt sett en av de viktigaste och allmännaste orsakarna av luftvägsinfektioner hos nötkreatur. Utöver luftvägsinfektioner orsakar den bland annat led-, öron- och ögoninflammationer och kastningar. Den är också en viktig orsak till mastit.

Mykoplasmainfektionen exponerar djuren också för andra lunginflammationsbakterier och orsakar så lätt en ökad sjukdomsfrekvens och antibiotikaförbrukning. Till bakteriens tråkiga egenskaper hör att infektionen i praktiken är omöjlig att utrota i en djurpopulation, där den en gång fått fäste. M. bovis utvecklar lätt resistens mot antibiotika då djuren behandlas med läkemedel. Några effektiva vaccin existerar inte.

M. bovis sprider sig från en besättning till en annan med symptomfria smittbärande djur. Från ett djur till ett annat sprider den sig vid beröring, som droppsmitta och också via föremål som kommit i beröring med djuren. I en sval och fuktig miljö överlever bakterien i månader, men den dör snabbt i torka, värme och ljus.

M. bovis konstateras i en besättning, skall den kommunala veterinären informeras om sjukdomen. Sjukdomen är inte en sådan sjukdom som enligt lagen skall bekämpas och den leder inte heller till några åtgärder från myndigheternas sida, utan man kan komma överens med veterinären om hur djuren skall behandlas på lokalt plan. Sjukdomen smittar inte människan.

Man har försökt förhindra att M. bovis sprider sig till Finland genom att konstatera sjukdomen i ett tidigt stadium. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har allt sedan år 2004 undersökt prover av kalvar med luftvägsinflammation och andra suspekta sjukdomsprover från nötkreatur med tanke på bakterien M. bovis. I det mikrob-DNA -test som de lokala laboratorierna anlitar i mastitdiagnostiken har i år också inkluderats en undersökning med tanke på M. bovis och en stor del av mjölkproverna har det innevarande året undersökts med tanke på bakterien M. bovis med negativa resultat. Utöver det har Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT gett instruktioner om testning av importerade djur med tanke på en M. bovis.

Då luftvägssymptom yppar sig bland kalvarna är det viktigt att be veterinären ta laboratorieprover av de övre luftvägarna för utredning av sjukdomsalstraren. Så kan man utreda sjukdomsalstraren och vid behov också bakteriens känslighet mot antibiotika.

Evira bestämmer M. bovis infektionen genom odling och bakterien identifieras utgående från gensekvensen. Evira testar M. bovis antikroppsbestämningens lämplighet för diagnostiken och tar eventuellt metoden i bruk inom kort.

Läs mer: Eviras ingångssida > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Nötkreatur och bison > Mycoplasma bovis

Anvisning om hur prover sänds in:
Eviras ingångssida > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover > Nötkreatur > Mykoplasma och ureaplasma

Mer information ger:
specialforskare, sektionschef Tarja Pohjanvirta, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi,
tfn 044 720 1493
specialforskare Paula Syrjälä, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, kalvsjukdomsforskning, tfn 044 720 1470

Teman: