Mylla, fröer och plantor av säker kvalitet för hemträdgården till våren

25.3.2009

<div>En blomstrande trädgård och en riklig skörd i köksträdgården är en dröm för alla som har en egen trädgård. För att man ska lyckas i trädgården behöver man säkra tillbehör av god kvalitet, bland annat jord, gödsel, fröer och plantor. </div>

Be om varudeklaration på mylla
Läs igenom varudeklarationen på mylla. Där anges products råvaror, användningsändamål, sammansättning, tillverkare och eventuell importör. Även lös jord måste ha en varudeklaration.

Evira har genom näringsanalyser tillsyn över att uppgifterna i myllas varudeklaration stämmer. Jordprodukter kan också testas för orenhet, ogräsinnehåll samt växtsjukdomar som skadar plantorna. Vid Evira bestäms dessutom skadliga metaller i jordprodukterna samt hygien i komposterad jordblandning och mognad i komposterad råämnen.

Använd alltid kontrollerade fröer och kontrollerad utsädespotatis
Grobarheten är fröernas viktigaste egenskap. På förpackningarna med grönsaksfröer anges bl.a. art, sort, förpackare, fröklass och datum då förpackningen tillslutits. Ytterligare måste förpackningen ha följande text: ”Fröer godkända enligt EG:s bestämmelser.” Endast för en del arter, t.ex. persilja, morot, rödbeta, tomat, gurka och pumpa finns det minimikvalitetskrav såsom grobarhet.

Om du inte är nöjd med fröernas kvalitet ska du kontakta den som sålt fröerna. Fröförpackaren eller importören ansvarar för att fröerna motsvarar förpackningspåskrifterna.

Genom att använda granskad och certifierad utsädespotatis kan du försäkra dig om att du inte får in växtskadegörare som angriper potatisen i din trädgård. Certifierad utsädespotatis säljs i trädgårds- och lantbruksaffärer. Certifierad utsädespotatis känns igen på det officiella garantibeviset.

Med plantor av hög kvalitet slinker inga skadegörare in i din trädgård
Plantornas kvalitet är avgörande för att du ska få ett gott odlingsresultat. Bra plantor är friska och rena och de får inte innehålla skadedjur, växtsjukdomar eller ogräsväxter.

Efter att plantorna har planterats på rätt sätt i hemträdgården måste de rota sig och börja växa. För plantor av mångåriga prydnadsväxter, frukt-, bär- samt grönsaksplantor finns krav på handelsduglighet. Plantskoleväxter, med undantag av sommarblommor, måste alltid ha en namnlapp.

Lämpligt växtskydd
Växtskydd tryggar skörden också i en hemträdgård. För bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadedjur används olika metoder, från rensning till biologisk och kemisk bekämpning. För kemisk bekämpning, i synnerhet för användning i hemträdgården, finns det till exempel färdiga lösningar och aerosoler som är lätta och säkra att använda.

Mera information om ämnet:
evira.fi > Plant- och frömärkningar gäller också vid postorder- och internetförsäljning
evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Anvisningar > Kvalitetskrav på plantskoleväxter
evira.fi > Växtproduktion och foder > Beställningstjänst > Broschyrer > En bra plantas kännetecken (på finska)
evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsädeskontroll
evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsädespotatis
evira.fi > Växtproduktion och foder > Gödselfabrikat
evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion
evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtskyddsmedelsregister
evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtskyddsmedel

Ytterligare information:
Arja Vuorinen, överinspektör, tel. 040 841 9809 (jordförbättringsmedel och kompost)
Liisa Maunuksela, specialforskare, tel. 040 548 0372 (analyser)
Hanna Kortemaa, enhetsdirektör, tel. 040 833 2486 (utsäde och utsädespotatis)
Kari Nurmi, överinspektör, tel. 040 548 0372 (plantor)
Marja Suonpää, överinspektör, tel. 020 77 25184 (växtskyddsmedel)


Teman: