Myndigheterna kontrollerar kinesiska livsmedel som innehåller mjölk

30.9.2008

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber de kommunala tillsynsmyndigheterna att genom kontroller utreda om det finns kinesiska livsmedel som innehåller mjölk till försäljning i Finland. Kontroller görs i första hand i s.k. etniska butiker. Vid kontrollerna utreds situationen speciellt beträffande produkter som barn använder (kex, choklad och gräddtoffe). Samtidigt försäkrar man sig om att livsmedel som är belagda med importförbud (mjölk, mjölkpulver eller modersmjölksersättning) inte finns på marknaden. Prover av produkterna tas för undersökningar. Evira kommer att informera om resultaten av inspektionerna och undersökningarna. Om melamin påträffas i halter över 2,5 mg/kg i de undersökta produkterna ska produkterna dras bort från marknaden och förstöras.</div>

EU-kommissionen har bett medlemsländerna att försäkra sig om att de kinesiska livsmedel som innehåller mjölk och som redan finns på marknaden motsvarar bestämmelserna.

Enligt utlåtande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA överstiger mela-minhalten i kombinationslivsmedel inte det tolerabla dagliga intaget för vuxna och barn vid ge-nomsnittlig konsumtion. För barn kan däremot det maximala intaget vid stor konsumtion överskridas och orsaka eventuella hälsorisker.

Finländska livsmedel som innehåller mjölk kan ätas utan att man behöver oroa sig. Mjölk och mjölkpulver får inte importeras från Kina till EU-området, så de används inte heller som råvara.

Via EU:s interna snabba varningssystem (RASFF) har det inte kommit någon information om att melamin skulle ha hittats i kinesiska livsmedel på EU-marknaden.

Tullen effektiverar kontrollen av kinesiska livsmedel som importeras.

Ytterligare information: Överinspektör Pirkko Kostamo tel. 020 77 24236 och överinspektör Ulla Karlström, tel. 020 77 24288

Teman: