Något fler djurtransporter än tidigare inspekterades

26.5.2014

<p>Verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna uppdagades i ungefär var femte kommersiell djurtransport som inspekterades 2013. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira hänförde sig över hälften av de uppdagade bristerna till de handlingar som lagstiftningen kräver. Jämfört med tidigare år hade både djurens transportskick och transportfordonens skick förbättrats.</p>

Allt som allt inspekterades 384 kommersiella djurtransporter. Både antalet inspektioner och antalet uppdagade missförhållanden steg något jämfört med 2012. Liksom under tidigare år berodde över hälften av de uppdagade missförhållandena på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

”Däremot har djuren varit i klart bättre transportskick än under tidigare år. Även transportfordonens skick har blivit aningen bättre”, säger överinspektör Riikka Lahdenperä från Evira.

Bristfällig dokumentation var det vanligaste missförhållandet

Flest enskilda missförhållanden upptäcktes i fråga om kraven på transporthandlingar, förarens kompetensbevis och djurtransportillstånd. Den näst vanligaste typen av missförhållanden var brister i separeringen och uppbindningen av djuren. Den tredje vanligaste typen av missförhållanden gällde iakttagandet av tilläggskraven på långa transporter.

Under de senaste 17 åren har antalet missförhållanden i fråga om transporthandlingar och transporternas längd, utrymmeskrav samt lastning och lossning inte förändrats, men undantag för enstaka årliga variationer.

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärerna i slakterierna i samband med att transporterna lossades. Länsveterinärerna inspekterade också transporter på vägen och på avgångsplatsen. Huvuddelen av inspektionerna inriktades på svin-, nöt- och fjäderfätransporter. Även häst- och rentransporter samt en fårtransport inspekterades. Man inspekterade 34 transporter som varade i mer än åtta timmar. Den genomsnittliga transporttiden var något under fyra timmar.

Djurtransporter inspekteras varje år

I Finland har kommersiella djurtransporter inspekterats planmässigt redan i 17 år, ända sedan 1997. Under åren 2000–2013 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt nästan femtusen djurtransporter. Under de senaste fyra åren har antalet missförhållanden sjunkit med en fjärdedel jämfört med medelvärdet för de tio föregående åren, då missförhållanden uppdagades i genomsnitt i 23 procent av de inspekterade transporterna.

Lagstiftningen om djurtransporter reviderades i början av 2007. Rådets förordning om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att djurskyddsbestämmelserna som gäller djurtransporter följs genom att inspektera en tillräcklig mängd transporter varje år. Livsmedelssäkerhetsverket Evira utarbetar årligen ett sammandrag av inspektionsresultaten och inrapporterar dem till Europeiska kommissionen.

Mera om ämnet:
Sektorvisa inspektionsrapporter 2013  (på finska) 
Övervakning av djurtransporter  
Djurskyddslagstiftning (jord- och skogsbruksministeriet)

Mera information:
överinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 040 489 3358 (borta mån. 26.5.)
överinspektör Tiina-Mari Aro, tfn 050 574 7680
överinspektör, sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

Teman: