Något mer försummelser på gårdar med produktionsdjur

26.5.2014

<p>I fjol förekom något flera fall än tidigare där produktionsdjur behandlades på ett sätt som strider mot djurskyddsbestämmelserna. Försummelser uppdagades oftare på broiler-, pälsdjurs- och nötgårdar än på andra gårdar. Brådskande åtgärder krävdes dock på endast en nötgård. Informationen framgår av de tillsynsresultat som Livsmedelssäkerhetsverket Evira sammanställt och som gäller planmässiga djursskyddsinspektioner som utförts på gårdar med produktionsdjur. &nbsp;</p>

År 2013 utfördes planmässiga djurskyddsinspektioner på 545 gårdar med produktionsdjur. Försummelser upptäcktes på knappt en tredjedel av de inspekterade gårdarna, vilket är något mer än 2012.

”En stor del av de uppdagade försummelserna var likadana som under tidigare år. Inspektionsresultaten visade emellertid på klara skillnader mellan olika djurarter”, säger sektionschef Taina Mikkonen från Evira.

Försummelserna varierade mellan olika djurarter

Missförhållanden förekom på nästan hälften av de 132 broilergårdar som inspekterades. Av de 244 nötgårdar som inspekterades uppdagades försummmelser på 27 procent av gårdarna, alltså något mer än 2012. På en nötgård vidtogs brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande.

Förfarande som stred mot djurskyddslagstiftningen uppdagades på en femtedel av de inspekterade svingårdarna, vilket är mindre än 2012.  På de ank- och gåsgårdar som inspekterades upptäcktes på samma sätt som tidigare inga försummelser.

Pälsdjurens levnadsförhållanden förbättrades något

Också andelen fårgårdar där det förekom försummelser minskade ytterligare till 17 procent.

”Största delen av försummelserna upptäcktes på två fårgårdar. Missförhållanden uppdagades på en av de nio inspekterade getgårdarna. Därtill hade man inte följt lagstiftningen tillräckligt på tre av de tjugo inspekterade värphönsgårdarna, konstaterar Mikkonen.

Mängden försummelser som uppdagades på pälsdjursfarmar sjönk avsevärt jämfört med 2012, men var fortfarande relativt stor, 33 procent. Djurskyddsinspektioner utfördes dock på endast 24 pälsdjursfarmer, vilket är färre än under tidigare år.

Övervakningen har effektiverats planmässigt

Europeiska unionen förpliktar medlemsstaterna att varje år utföra djurskyddsinspektioner på ett representativt antal produktionsdjursgårdar i landet. Planmässiga urvalsbaserade djurskyddsinspektioner inleddes på gårdarna i Finland 1998. Under dessa inspektioner går man igenom att all nationell djurskyddslagstifning följs.

I Finland väljs ungefär en fjärdedel av gårdarna ut för inspektion genom slumpmässigt urval och resten på basis av vissa riskfaktorer som finns angivna särskilt för varje djurslag. Den riskbaserade tillsynen har utvecklats planmässigt under de senaste åren.

Mera om ämnet: 
Sektorvisa inspektionsrapporter 2013 (på finska)
Tillsynsresultat för varje djurart  
Djurskyddslagstiftning (jord- och skogsbruksministeriet)

Mera information:
överinspektör, sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404
överinspektör Helena Hepola, tfn 040 489 3353

Teman: