Norden och Baltikum övar med tanke på afrikansk svinpest

12.10.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira organiserar denna vecka (11 – 12.10.2011) tillsammans med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna övningen ”AUTUMN 2011” för att stärka beredskapen mot afrikansk svinpest. Beredskapsövningen utgör en del av beredskapen på lättspridda djursjukdomar och under övningen testas i en fiktiv situation hur myndigheternas beredskapsplaner fungerar.</p>

Från finskt håll deltar utöver Evira också jord- och skogsbruksministeriet i övningen. Det är endast myndigheter som deltar i övningen och man gör således inga besök på gårdarna och kontaktar inte heller gårdarna på något som helst sätt. Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och Kommissionen har i förväg informerats om övningen. Afrikansk svinpest (ASF) är en lättspridd viros bland svin och vildsvin som skall bekämpas enligt lag. Afrikansk svinpest är en djursjukdom som inte smittar människan. Sjukdomen har aldrig förekommit i Finland.

Under det gångna året har enstaka smittfall konstaterats i oblastet Leningrad, i närheten av S:t Petersburg och i Murmansk och Archangelsk. De första smittfallen i oblastet Leningrad konstaterades i oktober 2009. Afrikansk svinpest förekommer allmänt i Afrika. Utanför Afrika förekommer smittfall av afrikansk svinpest i Europa på Sardinien och i Kaukasusområdet. Afrikansk svinpest kan sprida sig med levande svin, könsceller av svin och livsmedel. Därför är det viktigt att begränsningarna i införseln av sådana följs. Smittan kan också sprida sig med kontaminerat material, såsom foder eller transportbilar. Att smittskyddet upprätthålls på svingårdarna och att karenstiden efter besök på lantgårdarna från utlandet följs är A och O i bekämpningen av sjukdomen. För att smittan inte skall sprida sig är det förbjudet att utfodra svinen med varje slag av matavfall.

I Finland bygger uppföljningen av sjukdomen huvudsakligen på en snabb uppdagning av symptomen och undersökning av sjuka djur. I östra och sydöstra Finland har jägarna ombetts sända in prover av fällda frilevande vildsvin. I samma område kommer man denna höst att ta prover också av inhägnade vildsvin i samband med slakten.

Om sjukdomen redan brutit ut, kan den inte botas och därför är det viktigt att den konstateras i tid och effektivt hindras från att sprida sig. Det finns inget vaccin mot smittan. I akuta sjukdomsfall kan symptomen bland svinen vara mycket varierande. Symptomen kan vara bl.a. aptitlöshet, sömnighet, feber, ögonflöde, andningssvårigheter, kräkningar och diarré och neurologiska störningar. Huden på benen, magen och öronen kan vara röd- eller blåaktig. En del av svinen kan avlida utan föregående symptom. Sjukdoms- och dödlighetsfrekvensen på gården kan vara 100 procent. Ägaren eller innehavaren till djuren är skyldig att omedelbart tillkalla en veterinär då han eller hon konstaterar ovan uppräknade symptom bland svinen.

Mer information om afrikansk svinpest (Evira)

Mer information om övningen:
Enheten Djurens hälsa och välfärd, sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503 Överinspektör Miia Kauremaa, tfn 0400 318 510

Mer information om afrikansk svinpest:
Specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687

Teman: