Nötkreatur är möjlig källa för kampylobakteriesmittor

19.5.2011

<p>Tarminfektioner som orsakats av kampylobakterier, särskilt arten <em>Campylobacter jejuni</em>, rapporteras i Finland i högre grad än andra tarminfektioner. På årsnivå har den största delen av enskilda smittor hos människor sitt ursprung i utlandet, men om somrarna är en betydande andel av smittorna av inhemskt ursprung. I de flesta länder har broilerkycklingar konstaterats vara den viktigaste enskilda källan för kampylobakterier. Förekomsten av kampylobakterier i slaktpartier av broilerkycklingar i Finland hör dock till de lägsta i Europa.</p>

Nötkreatur som bärare av kampylobakterien
Förekomsten av kampylobakterier hos nötkreatur undersöktes både genom en omfattande slakterikartläggning och på tre mjölkboskapsgårdar under ett år. Av nötkreaturen som kom till slakterierna konstaterades kampylobakterier hos närmare en tredjedel. Kampylobakterier konstaterades oftare hos kött- än mjölkboskap, men de konstaterades dock sällan i nötkreaturkroppar. På mjölkboskapsgårdarna konstaterades nötkreaturen vara långvariga, eventuellt bestående bärare av kampylobakterien. Det förekom dock betydande skillnader mellan boskap och individuella nötkreatur i utsöndrandet av kampylobakterier.

Med hjälp av bra hygien är det möjligt att begränsa förekomsten av kampylobakterier
Med hjälp av bra mjölkningshygien är det möjligt att förhindra att kampylobakterier hamnar i råmjölken. I lösdriftsladugårdar förorenas vattenhoarna av avföring från nötkreaturen vilket kan bidra till att upprätthålla kampylobakterierna i nötboskapen. Genom att sörja för att vattenhoarna hålls rena är det möjligt att begränsa utsöndrandet av kampylobakterier i nötkreaturen under inneutfodringsperioden. Under betesperioden kan miljön och särskilt naturligt vatten vara en källa för kampylobakterier för nötkreaturen.

Finländska nötkreatur och broilerkycklingar källor för kampylobakteriesmittor hos människor Betydelsen av nötkreatur som källa för kampylobakteriesmittor hos människor undersöktes genom att jämföra förekomsten av fyra gener hos C. jejuni -stammar som isolerats från nötkreatur, broilerkycklingar och patienter i södra Finland som till största delen representerade stadsbefolkningen. Vidare jämfördes genotyperna hos C. jejuni -stammar i en undersökning som omfattade hela landet.

Resultatet bekräftar fingervisningar från tidigare undersökningar om att kampylobakterierna anpassar sig genetiskt till olika värddjur. Vidare antyder resultatet att kampylobakteriekällorna i smittor hos landsbygds- och stadsbefolkningen avviker från varandra.

Vid sidan av broilerkycklingar kan nötkreatur spela en stor roll som källa för kampylobakterier i inhemska smittor hos människor särskilt på landsbygden. Livsmedel ser dock inte ut att vara den mest sannolika smittvägen för C. jejuni -stammarna från nötkreatur till människor.

Läs  resumén (pdf, 14 kb) på svenska om Marjaana Hakkinens doktorsavhandling Finnish cattle as reservoir of Campylobacter spp. (pdf, 897 kb) (Kampylobakterier i finländska nötkreatur)

Ytterligare information:
forskare Marjaana Hakkinen, forskningsenheten för mikrobiologi
tfn 0400 287 417, marjaana.hakkinen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: