Nya bestämmelser om broilrars välbefinnande

1.6.2011

<p>Från och med början av maj 2011 bedöms de förhållanden som påverkar broilrars välbefinnande på produktionsgården vid slakteriet, utgående från dödligheten och en bedömning av förekomsten av hudinflammationer på trampdynorna som görs i samband med köttbesiktningen. Utgående från de observationer som görs vid slakteriet bedömer besiktningsveterinären broilrarnas välbefinnande under uppfödningen. Länsveterinären får bestämma att djurtätheten ska minskas, om den bedömning som gjorts visar att broilrarnas välbefinnande har försämrats på gården.</p>

Det utfärdas också detaljerade bestämmelser om kraven på uppfödningsavdelningarna och förhållandena, kontrollen av djurens välbefinnande samt utfodringen och vattningen av fåglarna.

Den som håller broilrar måste ha utbildning

 Den som håller broilrar ska enligt bestämmelserna ha en viss utbildning. Om personen i fråga före 30.6.2010 har minst tre års praktisk erfarenhet av skötsel av broilrar krävs sådan utbildning inte. I så fall ska uppfödaren före 1.5.2012 ansöka om ett intyg över sin kompetens hos regionförvaltningsverket.

Den som håller broilrar är också skyldig att ge de personer hon eller han anlitar för att sköta broilrarna instruktioner om kraven på djurens välbefinnande.

Djurtätheten i blickpunkten

Djurtätheten för broilrar kan höjas till över 39 kilo levande vikt men till högst 42 kilo levande vikt per kvadratmeter, om det vid djurskyddsinspektioner i produktionsstället inte har konstaterats någon verksamhet som strider mot djurskyddsbestämmelserna under de senaste två åren, om broilrarnas ägare eller hållare iakttar riktlinjerna för god praxis vid djurhållningen och dödligheten är tillräckligt låg.

I de uppfödningsavdelningar för broilrar som är verksamma 1.5.2011 får den djurtäthet på högst 42 kilogram levande vikt per kvadratmeter, som tillämpats i broileruppfödningsstallet vid ikraftträdandet av lagen tillämpas, om den som äger eller håller uppfödningsstallet har ett produktionskontrakt med ett slakteri, och villkoren för det kvalitetssystem som slakteriet förutsätter iakttas vid broileruppfödningen.

I de förnyade bestämmelserna ingår också föreskrifter om bokförings- och anmälningsskyldigheten.

Nya bestämmelser om broileruppfödning har trätt kraft 1.5.2011

Om de nya kraven på uppfödning av broilrar bestäms i ändringen 321/2011 av djurskyddslagen (247/1996) och i statsrådets förordning om skydd av broilrar (375/2011). Bestämmelserna grundar sig bland annat på EU:s direktiv om skydd av broilrar och om skydd av produktionsdjur.

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110321 (ändring av djurskyddslagen) http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110375 (statsrådets förordning om skydd av broilrar)

Läs mera om nya bestämmelser (Evira)

Ytterligare upplysningar:
Överinspektör Helena Hepola, tfn 020 77 24251, 040 489 3353

Teman: