Nya rekommendationer för användning av mikrobläkemedel åt djur

14.5.2009

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har publicerat uppdaterade rekommendationer om användning av mikrobläkemedel mot de viktigaste infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur. Avsikten med rekommendationerna är att främja en behärskad användning av mikrobläkemedel i veterinärmedicinen och därmed hejda ökad läkemedelsresistens hos mikrober.</div>

För varje viktig djurart eller -grupp finns egna rekommendationer. Utgångspunkten är att användningen av mikrobläkemedel ska vara så väl riktad som möjligt, dvs. man ska välja ett så smalspektrigt läkemedel som möjligt. Dessutom borde onödiga behandlingar med mikrobläkemedel undvikas. I många fall kan djurens sjuklighet minskas genom förbättrade förhållanden.

Effekterna av att mikrobläkemedel använts begränsar sig inte alltid bara till den djurindivid eller grupp som fått mikrobläkemedel. Läkemedlen kan också påverka de människor som arbetar och bor med djuren samt på ett bredare plan livsmedelssäkerheten och människornas hälsa.

Jord- och skogsbruksministeriet gav för första gången exempel på användning av mikrobläkemedel för djur 1996. Exemplen uppdaterades i form av användningsrekommendationer 2003. Dessa rekommendationer har nu uppdaterats så att de motsvarar de förändringar som skett efter 2003 i djurens sjuklighet, djurproduktion och -behandling samt sortiment av läkemedel. I rekommendationerna har man dessutom beaktat läkemedelsresistensen bland de mikrober som orsakar djursjukdomar i Finland.

Uppdateringsarbetet har gjorts av en permanent arbetsgrupp för mikrobläkemedel tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet.

Uppdaterade rekommendationer för användning av mikrobläkemedel mot de viktigaste infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur finns på Eviras webbplats:
www.evira.fi > Djur och hälsa > Medicinering > Principerna för behandling med mikrobläkemedel

Ytterligare information:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tel. 020 77 24224, 040 489 3352

Teman: