Nya växtsjukdomar inom trädgårdsproduktionen överraskade år 2012

14.1.2013

<p>Växtsjukdomar och skadegörare som i växtsundhetslagen klassificerats som farliga har hittills förekommit mest inom växthusproduktionen. Året 2012 visade ändå att det också inom trädgårdsproduktionen på friland finns ett verkligt hot att nya skadegörare sprider sig till Finland.</p>

Inom trädgårdsproduktionen på friland påträffades två nya farliga växtsjukdomar. Utgående från inspektioner och laboratorieanalyser konstaterades rödröta på jordgubbar (Phytophora fragariae var. fragariae) i 55 jordgubbsodlingar på olika håll i Finland. Det fuktiga och svala vädret sommaren 2012 gynnade spridningen av sjukdomen och underlättade identifieringen av symptomen i växtbestånden. Eftersom sjukdomen kan överleva i marken utan värdväxt i minst 15 år, är det omöjligt att utrota den på de kontaminerade gårdarna. Nu försöker man förhindra att sjukdomen sprider sig från de kontaminerade gårdarna till yrkesmässig produktion på annat håll.

I en äppelodling på fastlandet och en på Åland påträffades häxkvast fytoplasma (Candidatus Phytoplasma mali). Sjukdomen sprids av två arter bladloppor på äppelträd. Sjukdomen kan inte bekämpas på kemisk väg. Sjukdomens utbredning kartläggs år 2013 såväl på fastlandet som på Åland.

Xanthomonas fragariae -bakterios hos jordgubbar, som för första gången påträffades i Finland år 2011, påträffades i en jordgubbsodling på friland och i ampelproduktion i växthus. De kontaminerade exemplaren förstördes. Kartläggning av symptom på sjukdomen fortsätter under växtperioden 2013.

Vit potatiscystnematod påträffades igen

I kartläggningarna påträffades ljus ringröta hos potatis (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) i en ny odling och gul potatiscystnematod (Globodera rostochiensis) i elva nya odlingar. Antalet fynd av ringröta och gul potatiscystnematod höll sig på samma nivå som under tidigare år. Vit potatiscystnematod (Globodera pallida) konstaterades i två odlingar i Norra Österbotten. Fyndområdet kartläggs noggrannare sommaren 2013. I Finland har tidigare i början av 2000-talet påträffats några få fall av vit potatiscystnematod i Tavastland och Satakunta.

Koloradoskalbaggar (Leptinotarsa decemlineata) konstaterades i nio potatisodlingar. Förekomsterna var avkommor till de baggar som sommaren 2011 följde med vindarna till Finland. Alla påträffade förekomster förintades.

Läget gott i växthusodlingarna och inom skogs- och virkesproduktionen

Inom växthusproduktionen påträffas årligen många farliga växtsjukdomar och skadegörare. År 2012 höll sig antalet skadegörarförekomster på sedvanlig nivå och i Finland påträffades inga nya växtsjukdomar eller -skadegörare.

Oftast förekom bomulssmjöllusen (Bemisia tabaci). Den påträffades i sammanlagt 15 julstjärnsodlingar och i en odling av utplanteringsväxter. Nekrotisktbladfläckvirus på balsamin (INSV) påträffades i två odlingar. Utöver det konstaterades enstaka förekomster av floridaminerarflugan (Liriomyza trifolii) och nervminerarflugan (Liriomyza huidobrensis), vit krysantemumrost (Puccinia horiana) och tomatens bronsfläckvirus (TSWV). Inom grönsaksproduktionen påträffades inga farliga växtsjukdomar eller -skadegörare.

Farliga växtsjukdomar och -skadegörare sprider sig till växthusproduktionen vanligen med sticklingar och plantor som levererats från utlandet. Så gott som alltid kan de bekämpas innan växterna säljs till konsumenterna.

Inom skogs- och virkessektorn var skadegörarläget mycket gott, i inspektionerna som utfördes år 2012 påträffades nämligen inte en enda farlig växtsjukdom eller -skadegörare.

Växtskadegörare påträffades också i växter på marknaden

Bland växterna som redan förekom i handeln påträffades farliga växtsjukdomar och skadegörare i tre partier växthusväxter, åtta partier plantskoleväxter och tre partier potatis. Alla kontaminerade växtpartier försattes i försäljningsförbud.

Mer information om farliga växtskadegörare:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Övervakning > Övervakningsresultat

Tilläggsinformation:
överinspektör Otto Hukka, Evira, tfn 040 703 6140 (trä och träemballage)
överinspektör Sirkka Malkki, Evira, tfn 040 542 1965 (trädgårdsproduktion på friland)
överinspektör Jari Poutanen, Evira, tfn 040 845 4869 (växthusproduktion)
överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 040 704 9607 (potatisproduktion)

Teman: