Nytt intyg bevisar att man är med i ekotillsynen

25.2.2009

<div>Företagare med ekologisk produktion visar i fortsättningen att de hör till ekotillsynen med hjälp av en nytt ekointyg beviljad av tillsynsmyndigheterna. Av ekointyget framgår uppgifter om den myndighet som har tillsyn över aktören samt aktörens inriktining. Intyget är enhetligt i hela EU-området. </div>

Ekotillsynsmyndigheterna börjar under det här året ge ett ekointyg ( på finska asiakirjaselvitys) i enlighet med Kommissionens förordning 889/2008 bilaga XII till ekologiska aktörer, t.ex. odlare, som omfattas av deras tillsyn. Med intyget kan aktören påvisa att han hör till ekotillsynen. Ekointyget beviljas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, TE-centralerna och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Av intyget framgår förutom uppgifter om aktören och tillsynsmyndigheten också datum för senaste kontroll samt produktions- eller verksamhetsinrikting. Produkttyperna anges på en generell nivå. I primärproduktionen kan produkterna vara till exempel spannmålsväxter eller nötdjur, köttproduktion. Utredningen garanterar dock inte att en enskild produkt eller ett produktparti motsvarar kraven på ekologisk produktion. Den ersätter därför inte försäkran om överensstämmelse, med vilken aktören försäkrar att hans produkt uppfyller produktionskraven. Det nya intyget skall därför ges parallellt med försäkran om överensstämmelse.

I fortsättningen måste en ekologisk aktör vid inköp av ekologiska produkter be om en kopia av ekointyget av en varuleverantör som hör till ekotillsynen. Man ska också be om samma intyg vid köp av ekologiska produkter från andra EU-länder, men inte vid import från länder utanför EU.

Tillsynsmyndigheten sänder ekointyget tillsammans med beslutet om produktionskontroll. Utredningen är avgiftsfri för aktörerna och den ges på finska eller svenska enligt aktörens val. Vid behov kan aktören be om flera exemplar av intyget eller ett intyg på engelska. Dessa är avgiftsbelagda.

Mera aktuell information om tillsynen över den ekologiska jordbruksproduktionen finns i odlarbrev 1/2009, som postades till de ekologiska producenterna i slutet av februari. Det kan också läsas på Eviras webbplats.


Ytterligare information:

Ekoodlarbrev 1/2009 (www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Ekoproduktion > Aktuellt inom ekoövervakningen

överinspektör Beata Meinander, Evira, tel. 020 77 25044
överinspektör Tuuli Pulkkinen, Evira, tel. 020 77 25393 (djurproduktion)
överinspektör Eeva-Liisa Taskinen, Evira, tel. 020 77 24319 (livsmedel)
Teman: