Odlaren behöver inte se till att en anmälan lämnas till Evira om bekämpningsorganismer eller pollinerare

26.11.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har från och med början av år 2013 utövat tillsyn över införseln, marknadsföringen och användningen av makroorganismer dvs. insekter, spindeldjur och nematoder som används för biologisk bekämpning och pollinering. Evira har underhandlat med importörerna och marknadsförarna om att de lämnar anmälningar eller ansöker om tillstånd för sina egna produkter. Den enskilda odlaren eller biodlaren behöver lämna en anmälan eller tillståndsansökan endast, om han beställer produkter direkt från utlandet och den beställda produkten inte finns med i den förteckning som Evira upprätthåller.</p>

Importörer och marknadsförare skall lämna en anmälan om arter som används eller leverera en tillståndsansökan om dem till Evira senast 31.12.2013.

”Det räcker således med enbart en anmälan, om arterna är ursprungliga i Finland eller finns upptagna i Växtskyddsorganisationens för Europa och Medelhavsområdet EPPO:s standard PM 6/3. Om användning, införsel eller marknadsföring av andra arter skall ansökas om ett tillstånd från Evira”, förklarar överinspektör Aino-Maija Alanko på enheten för växthälsa.

Evira upprätthåller en förteckning över godkända makroorganismer
Alla använda bekämpningsorganismer och pollinerare skall vara godkända av Evira. Evira upprätthåller på sin webbplats en förteckning över godkända arter och användningsändamål. Evira förtecknar godkända produkter med användningsändamål på det sätt som lagen om skydd för växters sundhet förutsätter. Anmälningar och tillstånd gäller tills vidare om användningen av produkterna inte utgör något hot mot växters sundhet. Evira uppdaterar förteckningen allt efter som anmälningar eller tillståndsansökningar blir behandlade.

Evira har rätt att förbjuda marknadsföring, användning eller införsel av makroorganismer, om de utgör ett hot mot växters sundhet.

Säkerställ makroorganismernas duglighet
Innan makroorganismprodukter används lönar det sig att säkerställa att produkten och det planerade användningsändamålet finns upptagna i den förteckning som Evira upprätthåller från och med början av år 2014. Om så inte är fallet, lönar det sig att kontakta produktens importör eller tillverkare.

För tillsynen över mikrobpreparat som innehåller virus, svampar eller bakterier svarar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Godkända mikrobpreparat är införda i Tukes växtskyddsmedelsregister (på finska)

Pressmeddelande Evira har börjat ha tillsyn över biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare

Läs mer om bekämpningsorganismer och pollinerare

Mer information ger:
överinspektör Aino-Maija Alanko, enheten för växthälsa, tfn 050 592 0886.

Teman: