Odlingshygienen i nyckelposition för att förhindra en ny växtsjukdom på tomat

23.5.2011

<p>I en finländsk tomatodling hittades pepinomosaikvirus (PepMV) i maj. Det är en växtsjukdom som angriper tomat och som lätt sprids. Den orsakar färgförändringar på bladen, och frukterna mognar ojämnt. Sjukdomen är till skada i yrkesmässig tomatproduktion genom att skördemängden minskar. Sjukdomen påträffades senast i Finland för åtta år sedan. Pepinomosaikvirus medför inga olägenheter för konsumenten.</p>

Viruset sprids via tomatfrön eller -frukter. I praktiken är spridning via frön för närvarande ganska ovanligt. Det är mera sannolikt att viruset sprids till Finland via tomater som importerats från Sydeuropa och Nordafrika, för de har ofta det här viruset.

Virusstammen och tomatväxternas ålder påverkar skördeförlustens storlek. Det virus som nu har hittats hör till den s.k. europeiska stammen, som inte är lika skadlig som den amerikanska stammen, som redan förekommer i Europa.

Viruset orsakade typiska starkt gula fläckar och mönster på tomatväxternas blad. Virusbestämningen gjordes i Eviras växthälsolaboratorium och dess stambestämning gjordes i ett motsvarande utländskt växthälsolaboratorium.

Sjukdomen får inte förekomma på tomatplantor

På tomatplantor som säljs tillåts pepinomosaikvirus inte alls och myndigheterna kontrollerar regelbundet plantproduktionen. I tomatproduktionen ansvarar odlarna för bekämpningen av sjukdomen.

Odlingshygienen är viktig för att förebygga sjukdomen

Viruset sprids lätt i växtsaft via händer, kläder, redskap och lådor. Spridningen sker snabbt och främst radvis i tomatodlingen. Viruset är härdigt och kan bibehålla sin smittförmåga i torra växtrester upp till tre månader. Insekter sprider inte viruset i egentlig mening, men i allvarligt angripen växtlighet kan smittan dock spridas från den ena växten till den andra via pollinerande humlor.

Viktiga åtgärder för att förhindra spridning:
• till odlingen tas inga tomater som har köpts någon annanstans
• händerna desinficeras före arbete i tomatväxthuset, speciellt om man har hanterat utländska tomater
• lådor som returneras från packeri eller affär ska desinficeras
• skor och odlingstillbehör ska desinficeras ofta
• inga besökare får gå in i odlingsutrymmena
• växterna förnyas inte genom s.k. mellanplantering.

Pepinomosaikvirus saknar betydelse för konsumenterna

Pepinomosaikvirus är en skadlig växtsjukdom som är av betydelse endast i yrkesmässig tomatproduktion. Den är inte skadlig för konsumenterna och skörden från växter som är angripna av virussjukdomen kan ätas helt normalt.

Läs mera på Eviras webbplats:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Instruktioner om hur pepinomosaikviruset kan förebyggas och utrotas

Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadjur

Mera information:
överinspektör Jari Poutanen, Evira, tfn 02077 25126 (tillsyn)
sektionschef Jukka Tegel, Evira, tfn 02077 25070 (laboratorieanalytik)

Teman: