Ökad fiskproduktion med hjälp av odling i anläggningar med cirkulerande vatten

30.1.2015

<p>Man har beräknat att den finländska fiskodlingen fördubblas fram till år 2020. Ökning förväntas av fiskodling på öppna havet och i anläggningar med cirkulerande vatten. Recirkulationen minskar övergödningen av vattendragen. Systemet ställer ändå större krav än vanligt på fiskarnas hälsa och välfärd, eftersom fiskodlingstätheten är större och hanteringen av vattnet mer invecklad.</p>

Odling i recirkulationsanläggningar är en ny växande vattenbruksform i Finland. Den är förknippad med fiskhälsoproblem som är annorlunda än vid sedvanlig fiskodling. För att bättre kunna svara på kraven som den nya fiskodlingsformen ställer undersöker Evira recirkulationens konsekvenser med tanke på fiskarnas välfärd.

Fiskhälsoproblemen som recirkulationen medför verkar ha att göra med problem med vattnets kvalitet. Realtidsmätning av vattenvärdena och samtidig uppföljning av fiskhälsan hjälper till att identifiera hälso- och välfärdsproblem bland fiskarna.

”Målet är att företagen ska få fungerande redskap att utveckla recirkulationsteknologin och produktionen. Projektet förbättrar också väsentligt fiskhälsomyndigheternas möjligheter att betjäna näringen vid fiskhälsoproblem förknippade med odling i recirkulationsanläggningar", säger ordföranden för styrgruppen för forskningsprojektet, specialforskare, VMD Perttu Koski på Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa.

”Vid sådan odling låter man samma vatten cirkulera flera gånger och då krävs betydligt mindre mängder vatten per odlat kilo fisk. Vattnet som avleds utgör en bråkdel av avloppsvattnet vid sedvanlig fiskodling. Näringshalterna i avloppsvattnet är sålunda också betydligt högre. Det underlättar separeringen av näringsämnena från det avledda vattnet”, Koski.

Kunskaperna om fisksjukdomar och fackexpertisen inom området fiskodling med cirkulerande vatten är blygsam också på internationell nivå. I samarbete med de danska vattenbrukarnas förening Dansk Akvakultur och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet arrangerar Evira en internationell expertworkshop om fiskodling i recirkulationsanläggningar den 3. - 4.2.2015.

Under workshopen behandlas erfarenheterna av sjukdomar bland fiskarna, särskilda drag i behandlingen av sjukdomarna och fiskarnas välfärd vid odling i recirkulationsanläggningar. Hanteringen av vattnets kvalitet bland annat med hjälp av biologiska filter kommer också att tas upp till diskussion.

Bekanta dig med Eviras forskningsprojek Kontroll av fiskhälsan vid recirkulationsodling.

Nordiska workshopen om fiskodling i recirkulationsanläggningar har fått finansiering från Nordiska ministerrådet.

Bekanta dig med programmet (på engelska).

Mer information ger:          
specialforskare, sektionschef Perttu Koski, tfn 040 569 4541
forskare Anna Maria Eriksson-Kallio, tfn 050 439 2788

 

Teman: