Omfattande salmonellaepidemi i Danmark

4.7.2008

<div>I Danmark har ovanligt många salmonellafall påträffats under det senaste halvåret. Över 300 rapporteras ha insjuknat och nya fall framkommer kontinuerligt. Trots undersökningar har källan till epidemin ännu inte hittats. Sjukdomsalstraren är S. Typhimurium U292. Den eventuella smittkällan kan vara svinkött. </div>

Mera information om epidemin finns på danska livsmedelsstyrelsens webbplats: www.foedevarestyrelsen.dk

Evira vidtar nödvändiga åtgärder då smittkällan klarnar och mera information fås från de danska myndigheterna.

Vad kan man få salmonella av?

Däggdjur, fåglar och kräldjur fungerar som symptomfria bärare av salmonellabakterien. Via bärarnas avföring sprids salmonella i omgivningen. Produktionsdjur kan bli smittade via kontaminerat foder eller dricksvatten. Avföring som innehåller bakterier kan kontaminera kött, mjölk, ägg och grönsaker, som i sin tur kan korskontaminera andra livsmedel.

Symptom

Salmonella orsakar i allmänhet diarré med feber samt illamående, magkramper och huvudvärk. Symptomen börjar vanligen 12–48 timmar efter smittotillfället.
Det förekommer också symptomfria salmonellainfektioner. En livsmedelsarbetare (även symptomfri) som bär på salmonella utgör en beaktansvärd risk i livsmedelsarbetet.

Epidemier i Finland

Största delen av salmonellafallen hos finländare beror på smitta utomlands. Årligen insjuknar ca 2000 personer. Smittorna av inhemskt ursprung har årligen utgjort ca 400 stycken.

I Finland har årligen 1–8 salmonellaepidemier rapporterats. Ofta har epidemierna uppkommit vid bespisning av stora grupper. I Finland har smittkällorna varit bl.a. ägg, industriellt producerade blåluserngroddar, grillspett av griskött som serverats på grillfester, färskost tillverkad av opastöriserad mjölk, dricksvatten och isbergssallat.

Nationellt salmonellakontrollprogram i Finland

Programmets mål är att hålla förekomsten av salmonella i produktionsdjur och i livsmedel av sådana på en nivå under 1 % varje år.
Förekomsten av salmonella i produktionsdjur i Finland är ytterst liten. I samband med att Finland anslöt sig till Europeiska unionen 1995 godkändes ett nationellt salmonellakontrollprogram för Finland. Resultatet av programmet är en mycket god salmonellasituation i landet, vilket ger möjlighet till speciella garantier, dvs. rätt att kräva salmonellaundersökningar med negativt resultat av importerat kött av svin, nötdjur och fjäderfä.

Så här förhindras salmonella

Upphettning förstör salmonella, och därför ska maten noggrant tillredas så att alla delar uppnår en temperatur över +70 °C och fjäderfäkött över 75 °C.

Upphettad mat borde kylas ned till +8 °C inom fyra timmar. Snabb nedkylning ökar säkerheten och hållbarheten.

Färdig mat ska förvaras i kylskåpstemperatur i +4–+6 °C.
Kort förvaringstid minskar smittorisken.

För att undvika korskontaminering ska råa och tillredda livsmedel hållas åtskilda och hanteras så att salmonellabakterier inte kan spridas till andra livsmedel via händer, redskap eller arbetsytor.

För undvikande av korskontaminering ska råa animaliska livsmedel förvaras separat från alla andra produkter.

Händerna ska tvättas noggrant efter toalettbesök, innan matlagning inleds och då man övergår från ett arbetsskede till ett annat.

Ytterligare information:

Överinspektör Britta Wiander, tel. 020 77 25381, 050 431 0984 (inre marknaden, EU)
Överinspektör RaijaTörmä-Oksanen, tel. 020 77 24245 (hygien)


Teman: