Organisationens Oikeutta eläimille bildmaterial från svinstallar

10.12.2009

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber organisationen Oikeutta eläimille om information om de gårdar, på vilka man utgående från organisationens bildmaterial har skäl att misstänka brott mot djurskyddslagstiftningen. Evira kommer att be länsveterinärerna omedelbart utföra kontrollbesök på alla dessa gårdar. Samtidigt bes veterinärerna som skött gårdarna i fråga om en utredning över besöken på dessa gårdar och över vidtagna åtgärder i fråga om djurskyddslagstiftningen.</p>

I praktiken är det de kommunala veterinärerna och regionalt länsveterinärerna som svarar för djurskyddstillsynen på svingårdarna.
Enligt djurskyddslagen är Livsmedelssäkerhetsverket Evira inte den myndighet som utövar tillsyn på gårdarna.

Ny veterinärvårdslag
En ny veterinärvårdslag trädde i kraft den 1 november 2009. Det främsta målet med lagen är att öka den förebyggande verksamheten inom veterinärvården. Tyngdpunkten i veterinärvården förskjuts från efterföljande tillsyn till vården av djurens hälsa. Med lagen vill man också säkerställa tillsynen över djuren och välfärden på lokal nivå och säkerställa separeringen av veterinärernas tjänsteåligganden såsom djurskyddstillsynen från erbjudandet av veterinärvårdstjänster.
I regionalförvaltningsverken grundas 15 nya tillsynsveterinärstjänster från och med den 1 januari 2010. Tillsynsveterinärerna svarar i sin helhet för skötseln av uppgifterna som hänför sig till tillsynen över tvärvillkoren i hela landet i fråga om livsmedel, lämnandet av anmälningar om djursjukdomar och djurens välfärd och för utförandet av EU-djurskyddsinspektionerna. Tillsynsveterinärerna svarar också för skötseln av de allra svåraste djurskyddsuppgifterna på den lokala djurskyddsmyndighetens (den kommunala veterinärens, hälsovårdsinspektörens eller polisens) begäran. Ändringen kommer att intensifiera och förenhetliga tillsynen.

Läs mer http://www.finlex.fi/fi/uutiset/?id=164

Mer information:
Överinspektör, sektionschef Taina Mikkonen, Enheten för djurens hälsa och välfärd,
tfn 040 830 8404, taina.mikkonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
Enhetsdirektör Jaana Mikkola, Enheten för djurens hälsa och välfärd,
tfn 040 831 8425, jaana.mikkonen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: