Orsaken till en ny sjukdom hos pälsdjur utreds i samarbete mellan pälsdjursuppfödare, universitet och myndigheter

29.11.2010

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF) rf, Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet (HYELTDK) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira startar ett samarbetsprojekt som ska utreda orsakerna till en ögon- och hudinflammation hos pälsdjur som eventuellt är smittsam mellan djur. Projektresultaten kan användas vid bekämpning och utrotning av sjukdomen samt vid planering av djurens skötsel. Projektet påbörjas i november 2010 och fortsätter till slutet av 2011.

Under de senaste åren har det i allt större utsträckning förekommit ett nytt ögon- och hudproblem hos pälsdjur i Finland. Orsaken till sjukdomen har ännu inte utretts trots utförda undersökningar. Orsaken misstänks ändå vara en smittsam sjukdom eftersom tecknen tyder på att sjukdomen har spridits mellan gårdarna med nya djur. En liknande sjukdom har också påträffats i andra länder med pälsproduktion, såsom i Kanada och antagligen också i Danmark.

Rävar har fått ögoninflammationer i synnerhet i november-december, medan mink och finnsjubb samtidigt har haft påfallande många tass- och hudinflammationer. Djurens symptom utvecklas inom ett par dagar och behandling av sjukdomen med antibiotika tycks inte ha mycket effekt. Unga djur verkar insjukna lättare i sjukdomen. Mot våren minskar sjukligheten och inga nya fall uppkommer mellan mars månad och höst. Avelsdjur insjuknar under december-februari. Sjukdomssymptomen verkar bli lindrigare efter jul.

Ett syfte med projektet är att samla in ett omfattande sampel från noggrant utvalda farmer. Proverna undersöks vid Eviras verksamhetsställe i Seinäjoki och vidare undersökningar utförs vid Eviras virologiska enhet, vid HYELTDK samt vid laboratorier som det samarbetar med. Sjukdomens nuvarande omfattning, faktorer som gör djuren mottagliga för sjukdomen samt vilka åtgärder som har vidtagits hittills för att få bukt med sjukdomen utreds i en omfattande enkät som vänder sig till pälsdjursuppfödarna.

Ytterligare information:
Heli Kallio, Evira, heli.kallio at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Tuula Dahlman, FPF, tuula.dahlman at-merkki.gif : 1Kb stkl-fpf.fi
Heidi Rosengren, HYELTDK, heidi.rosengren at-merkki.gif : 1Kb helsinki.fi

Teman: