Över en tredjedel av missförhållandena som uppdagades i djurtransporterna år 2010 berodde på bristfälliga handlingar

31.5.2011

<p>År 2010 inspekterades inemot 350 djurtransporter och i 16 procent av dessa uppdagades djurskyddsmässiga missförhållanden. Antalet missförhållanden sjönk jämfört med året innan. En betydande del av de uppdagade missförhållandena berodde liksom under tidigare år på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.</p>

Året 2010 inspekterades 348 djurtransporter med sammanlagt över 818 000 djur. Verksamhet som strider mot djurskyddsbestämmelserna konstaterades i sammanlagt cirka 16 % av de inspekterade fordonen. Jämfört med året innan sjönk mängden missförhållanden, år 2009 uppdagades nämligen missförhållanden i 27 % av inspektionerna. Myndigheterna vidtog åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välfärd i cirka 9 % av de inspekterade transporterna.

Missförhållandena berodde ofta på bristfälliga handlingar

Flest missförhållanden konstaterades i de krav som hänför sig till transporthandlingarna, märkningen av djurtransporter och tillstånd för transportörer att transportera djur. Den näst vanligaste typen av missförhållanden var brister i fordonets skick och säkerhet och den tredje vanligaste typen iakttagandet av tilläggskraven som gäller långa transporter.

Hur inspektionerna utfördes

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med lossningen av lasten i slakterierna. Länsveterinärerna inspekterade också transporter bland annat på landsvägen och på avgångsstället. Största delen av inspektionerna inriktades på transporter av svin och nötkreatur. Utöver det inspekterades fjäderfätransporter, några häst- och rentransporter och enstaka fårtransporter.

Djurtransporter inspekteras årligen

Lagstiftningen om djurtransporter reformerades i början av år 2007. Rådets förordning om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att djurskyddsbestämmelserna som gäller djurtransporter följs genom att årligen inspektera ett adekvat antal transporter. Livsmedelssäkerhetsverket Evira utarbetar årligen ett sammandrag av resultaten av inspektionerna och inrapporterar dem till kommissionen.

I Finland har EU-djurskyddsinspektioner av djurtransporter utförts allt sedan år 1997. Åren 2000–2010 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt över 3 800 djurtransporter och i genomsnitt 23 procent av dem har man uppdagat djurskyddsmässiga missförhållanden.

Mer information ger:
Överinspektör Sofia Väärikkälä, tfn 020 77 24220

Teman: