Parasiten trichinella har inte påträffats i finländska sälar

12.11.2009

<p>Sedan år 2007 har man i Finland mer systematiskt än tidigare undersökt sälar för rundmasken trikinella, en parasit. Vid slutet av oktober år 2009 hade man undersökt 102 gråsälar och 32 vikare. I prover från dessa påträffades inte trichinella. Parasiten påträffas allmänt hos våra landdäggdjur, som också kan infektera sälar. Kontrollen av sälar pågår alltjämt.</p>

Trikinella är en rundmask som överförs mellan djur och människa
Parasiterna av släktet Trichinella är zoonotiska rundmaskar som överförs mellan människor och djur, och vars infekterande larver lever i värddjurets muskelceller. Man blir besmittad genom att äta rått eller dåligt kokat kött som innehåller dessa larver. Rekommenderad benämning på parasiten är numera trikinella, men även benämningen trikin används. Utöver människan överförs parasiten till otaliga köttätande djurarter, såväl husdjur som vilda djur, land- och havsdäggdjur samt fåglar och kräldjur.

Det finns flera arter av trikinella
Olika arter har avvikande geografisk spridning och olika variationer av värdarter. I Finland påträffas trikinella ställvis högst allmänt hos vilda djur, särskilt rävar, mårdhundar och lodjur. Allmännaste arten är Trichinella nativa, som har anpassat sig till arktiska förhållanden. Bland havsdäggdjuren i nordområden är särskilt valrossen känd som bärare av trichinella (främst T. nativa) och intag av valrosskött har orsakat trikinepidemier bland människor i arktiska områden. Experimentellt har man kunnat påvisa att T. nativa överförs lätt till gråsälar. Man har funnit infekterade sälar i arktiska vatten vid åtminstone Grönland, Alaska och Ryssland.

För kontrollen av trikinella hos sälar insamlas köttprover av jagade gråsälar, samt gråsälar och vikare som jagats för vetenskapliga ändamål. Man har också fått in prover av sälar som påträffats döda.

I Finland kontrollerar Livsmedelssäkerhetsverket Evira förekomsten av trikinella hos frilevande djur. Läget för trikinella hos sälar kontrolleras tillsammans med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Lagstiftningen om köttbesiktning förpliktar till besiktning av kroppar av frilevande vilt, ex. sälar, om man vill hantera kött av dem i anläggningar i köttbranschen eller annars leverera köttet till allmän konsumtion. Besiktning av kött från säl innefattar alltid undersökningar för parasiter av trikinella d.v.s. för trikiner. Om man påträffar parasiten, förkastas kroppen och köttet får inte användas som livsmedel. I praktiken levereras kött av säl mycket sällan till finländska anläggningar i köttbranschen.

Ytterligare upplysningar:
forskare Marja Isomursu, Evira, förnamn.efternamn at-merkki-kapea.gif evira.fi
forskare Mervi Kunnasranta, RKTL, förnamn.efternamn at-merkki-kapea.gif rktl.fi

Teman: