PLATSEN FÖRÄNDRAD Evira arrangerar ett seminarium 27.5.2011: Ny information om gifthalter i olika fiskarter i Östersjön

9.5.2011

<p>Vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering har genomförts en undersökning som ger ny information om gifthalter i olika fiskarter i Östersjön. I samma undersökning kartlades också gifthalter i inhemsk insjöfisk och uppfödd fisk. I samprojektet som genomfördes under åren 2009–2011 deltog även Institutet för hälsa och välfärd, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Finlands miljöcentral.</p>

Projektet EU-fisk II (2009–2011) har gett ny information om halterna av dioxin- och PCB-föreningar, brandskyddsmedel (PBDE-föreningar), vattenavvisande ytbehandlingsmedel (PFC-föreningar) och organiska tennföreningar (OT-föreningar) som används i båtbottenfärger, i olika fiskarter i Östersjön. En motsvarande kartläggning av dioxiner, PCB- och PBDE-föreningar har senast gjorts år 2002.

Undersökningen gav information om i vilken riktning halterna av miljögifter i fisk i havs- och insjöområden har ändrats.

Ny undersökningsinformation behövdes till grund för lagstiftningen om främmande ämnen i livsmedel som förnyas år 2011. Syftet med denna undersökning var att påvisa att undantaget gällande högsta tillåtna halter av dioxiner och PCB-föreningar i fisk, som ännu är kraft detta år, behöver fortsättas ännu efter år 2011.

EU förutsätter också att konsumenterna ges information och beräkningar av exponering för dessa skadliga ämnen till följd av konsumtion av fisk. Dessa frågor hör till Eviras verksamhetsområde.

Undersökningsresultaten kan dessutom utnyttjas i olika förvaltningsområdes riskhanteringsuppgifter, till exempel i uppföljningen av genomförandet av strategin för Östersjön, miljökonsekvensbedömningen och som stöd för beslut om begränsning av skadliga ämnen.

Till följd av undersökningen borde miljömyndigheterna inom de förorenade områdena föreslå åtgärder för att skydda miljön mot kemisk belastning.

Evira ger noggrannare information om användningen av olika fiskarter som näring. 

Läs också rekommendationerna för intag av fisk Fisk av varierande slag två gånger i veckan och rapporten Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten .

Ett seminarium om projektet arrangeras den 27 maj 2011, kl. 10–12.30 i Marina Congress Center, sal Fennia 1, Katajanokanlaituri 6, Helsingfors.  Marina Congress Center 

Anmäl dig med blanketten senast den 20 maj 2011. 

Program för seminariet (pdf, 13 kt).

Undersökningsrapporten:
Beskrivningen på svenska Miljögifter i Östersjöfisk och i övrig inhemsk fisk: PCDD/F-, PCB-, PBDE-, PFC- och OT-föreningar.

Ytterligare information:
forskningsprofessor Anja Hallikainen, forskningsenheten för riskvärdering,
tfn 050 386 8433, anja.hallikainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: