Produkter som innehåller genmodifierat linfrö återkallas igen från marknaden

24.11.2009

<p>Kanadensiskt linfrö som innehåller genetiskt modifierat material har via olika kanaler levererats till Europa och till många platser också i Finland. Linfröet i fråga och blandningar framställda av fröet har använts för bakning av bröd i flera olika bagerier. Produkterna som innehåller av linfröet i fråga återkallas som bäst och de berörda företagarna informerar själv om dem med hjälp av tidningsannonser. Myndigheterna har också intensifierat tillsynen över importerat linfrö.</p>

Genmodifierade livsmedel får inte införas på EU-marknaden innan de riskvärderats i EU och beviljats ett tillstånd. Det genmodifierade linet har inte godkänts i EU. Förekomst av ickegodkända genmodifierade material i livsmedel leder alltid till att produkterna återkallas från marknaden.

EU:s organ godkände i slutet av oktober de kanadensiska myndigheternas åtgärdsutredning, med vilken man säkerställer att det genmodifierat linfröet FP967 inte sammanblandas med linfröpartier som införs till EU. Enligt utredningen svarar de kanadensiska myndigheterna för de analytiska undersökningarna av alla exporterade partier, beviljar exportpartier certifikat och upprätthåller på sina webbsidor en förteckning över de laboratorier som godkänts för detta ändamål. Trots dessa åtgärder har små halter av det ickegodkända linet FP967 fortsättningsvis påträffats i kanadensiskt lin på den europeiska marknaden. Det torde röra sig om sådana partier, som levererats till den europeiska marknaden före oktober 2009.

Information om GMO-tillsynen:
Evira.fi > Palveluhakemisto > Asiakokonaisuudet > GMO

Mer information ger:
överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 020 77 24291, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi

 

Teman: