Produktionen av golv- och ekoägg ökar

8.3.2013

<p>Allt fler finländare vill ha ekologiska ägg eller ägg från golvhönshus. Produktionen svarar mot efterfrågan: år 2012 ökade produktionen av golvägg med en femtedel och ekoäggen med hela 45 procent. De finländska äggen innehåller ingen salmonella och importkraven på ägg är stränga.</p>

År 2012 producerades redan en tredjedel av äggen i Finland i golvhönshus och fyra procent i ekologiska hönsgårdar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira inspekterar alla nya golvhönshus med över 350 hönor innan de tas i bruk. Ekokontrollen omfattar hela produktionskedjan och en kontroll görs i utrymmena hos varje livsmedelsföretagare minst en gång om året.

I golvhönshus mäts många olika mått

I golvhönshus kan hönorna röra sig fritt på golvet och de ska ha tillgång till rede, strö och sittpinnar. Det får finnas högst nio hönor per kvadratmeter. Golvhönshus ska införas i Eviras register så att märkningen på ägg och förpackningar anger rätt produktionssätt och äggen kan spåras.

Det krävs många olika mått för att bestämma maximiantalet höns i ett golvhönshus: innan hönshuset tas i bruk mäts den golvareal där hönorna får röra sig, den golvareal som är täckt med strö, redenas areal, antalet dricksplatser och antalet sittpinnar samt foderrännornas längd.

Ekologiska hönor måste få komma ut

Ekologiska hönor måste få komma ut minst från maj till oktober. För varje höna ska minst fyra kvadratmeter utrymme utomhus reserveras och inomhus får det finnas högst sex värphönor per kvadratmeter. För ekologisk äggproduktion finns detaljerade krav på bland annat utfodring, uppfödningsförhållanden och medicinering.

Ekokontrollen omfattar hela produktionskedjan från EU:s gemensamma produktionsvillkor till det gemensamma ekomärket. Alla förpackade ekoprodukter måste ha EU:s gröna lövmärke och i anslutning till det ska ursprungsland och ekokontrollorganets id anges. På så sätt kan konsumenten försäkra sig om att livsmedelsföretagaren hör till ekokontrollen, som i Finland leds av Evira. En kontroll görs i utrymmena hos varje livsmedelsföretagare som hör till ekokontrollen minst en gång om året.

I år har också produktion av ägg från utehöns startat i Finland.

Producenten kan spåras ända till gården

Två tredjedelar av de finländska äggen produceras i så kallade inredda burar. De traditionella hönsburarna togs ur bruk från början av år 2012. I lagstiftningen om djurens välfärd finns krav på de inredda burarna beträffande bland annat storlek.

I Finland stämplas äggen med en producentkod som anger äggproduktionssättet och med hjälp av koden kan producenten spåras ända till gården. Produktionssättet anges också på äggfacken. För tillsynen över både hönshusen och äggpackerierna svarar kommunalveterinärerna.

Importkraven skyddar mot salmonella

Finländska ägg innehåller inte salmonella, eftersom äggproduktionen och -importen övervakas enligt Finlands nationella salmonellakontrollprogram. Det går inte att importera hela ägg till Finland för detaljförsäljning, om inte landet som äggen kommer ifrån följer ett motsvarande salmonellakontrollprogram. I praktiken kunde hela ägg importeras till Finland endast från Sverige och Danmark.

Mera information om ämnet

Evira.fi > Om Evira > Blanketter och anvisningar > Ekologisk produktion > Villkor för djurproduktion
Evira.fi > Livsmedel > Primärproduktion > Animaliska livsmedel > Ägg (på finska)
Statistik över äggproduktionen: http://www.maataloustilastot.fi/sv/produktionen-av-agg

Mer information

överinspektör Taina Lehdonkivi, tfn 050 386 8417 (7.–8.3)
överinspektör, sektionschef Leena Oivanen, tfn. 040 354 7813 (11.–15.3)
(ledning av tillsynen över äggproduktion och golvhönshus)

överinspektör Merja Manninen, tfn 040 849 8325
(tillsyn över ekologisk äggproduktion)

överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355 (7.–8.3)
överinspektör Helena Hepola, tfn 040 489 3353 (11.3–)
(djurskyddstillsyn)

Teman: