Produktionsarealen för utsädespotatis minskade

6.11.2006

<div>Ovanligt lite av utsädespotatisodlingarna underkändes sommaren 2006. Den godkända produktionsarealen av certifierad utsädespotatis sommaren 2006 utgjorde 1 290 ha, vilket är cirka 60 ha mindre än under tidigare år. Under flera tidigare år har produktionsarealen varit cirka 1 350 ha. Under den här säsongen blev det alltså en överraskande nedgång på över fyra procent i produktionen av utsädespotatis. De vanligaste sorterna var de populära matpotatissorterna Van Gogh, Nicola och den tidiga potatissorten Hankkijas Timo. </div>

Produktionen av utsädespotatis är koncentrerad till Norra Österbotten. Mest utsädespotatis producerades i Tyrnävä, där arealen av utsädespotatis utgjorde cirka 650 ha. De näststörsta produktionsorterna var Kalajoki och Limingo.

Potatisbestånden sommaren 2006 var av god kvalitet. Ovanligt få odlingar underkändes vid de officiella odlingsinspektionerna. De vanligaste orsakerna till att odlingarna inte godkändes var sortäkthet och filtsjuka. Den underkända arealen utgjorde endast fem hektar. Föregående år underkändes närmare 80 ha. De vanligaste orsakerna till att odlingar inte godkänts har flera år varit vattenskador och stjälkbakterios, vilka inte har orsakat några problem den här säsongen.

Vid inspektionerna i somras påträffades virussjukdomar också i odlingar av utsädespotatis, vilket är ovanligt. Det här är en varning om att virus också kommer att hittas i laboratorietesterna under vintern. De partier som vid den officiella inspektionen av utsädesodlingar konstaterades ha för mycket virussmitta avlägsnas från produktionen av utsädespotatis, men också för dem som använder eget utsäde är det skäl att allvarligt överväga att köpa nytt utsäde. Eget utsäde kan nu ha hög nivå av virussmitta.

Livsmedelssäkerhetsverkets enhet för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion i Loimaa svarar för officiella inspektioner och godkännande av utsädespotatis i hela Finland. Inspektionen av utsädespotatis är en process med många faser som omfattar odlingsinspektion, laboratorietester, lagerinspektion och officiell certifiering.

På sommaren görs omfattande inspektioner på varje åker där utsädespotatis odlas. Vid inspektionen försäkrar man sig om att det är fråga om den potatissort som angetts. Sortblandningar godkänns inte. Dessutom undersöks om farliga växtsjukdomar på potatis förekommer i beståndet.

Laboratorieanalyserna görs vid enheten för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion i Loimaa. I laboratoriet undersöks om jordproverna innehåller potatiscystnematoder och om proverna av potatisknölar innehåller ringröta och virussjukdomar. Potatiscystnematoder och ringröta är farliga växtskadegörare, som inte alls godkänns i utsädespotatis.

Innan utsädespotatisen certifieras görs en visuell lagerinspektion av potatisen i potatislagret. Rena och kluvna potatisar genomgår en undersökning av förekomsten av växtsjukdomar och fel som kan påverka utsädespotatisens kvalitet.

Då ett parti av utsädespotatis har blivit godkänt i alla inspektioner certifierar enheten för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion partiet. Godkänd och inspekterad utsädespotatis känns igen på det officiella garantibeviset. Tillsammans med inspekterad utsädespotatis sprids inga farliga växtskadegörare och inte heller andra växtsjukdomar i skadlig omfattning.

Ytterligare information:
överinspektör Hanna Kortemaa, enheten för frökontroll och övervakning av ekologisk produktion
tel. 020 77 25340, 040 833 2486

Teman: