Publikationen Djursjukdomar i Finland 2009 har kommit ut

11.5.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har publicerat en sammanställning av djursjukdomarna år 2009. I publikationen beskrivs de viktigaste åtgärderna och händelserna som hänför sig till bekämpningen av djursjukdomar och ges en översikt över de viktigaste djursjukdomarna i Finland med tanke på den internationella handeln.</p>

Djursjukdomsläget i Finland förblev gott år 2009. Av lättspridda sjukdomar som skall bekämpas konstaterades paramyxovirus bland frilevande duvor. Viruset orsakar newcastlesjuka bland hönor. Bland fiskar i fiskodlingsanläggningar i havsområdet konstaterades viral hemorrhagisk septikemi (VHS).

Till följd av blue tongue -infektionerna som konstaterades i södra Sverige hösten 2008 intensifierades uppföljningen av blue tongue i hela landet, särskilt i västra och södra Finland. Man utarbetade också en blue tongue -strategi och inledde förberedelser för eventuella blue tongue -vaccinationer. Till följd av de lyckade vaccinationskampanjerna som genomförts i andra EU-länder stoppades ändå spridningen av blue tongue i Finlands närområden under året 2009 och risken riktad mot de finländska kreatursgårdarna minskade i motsvarande grad.

Av farliga djursjukdomar konstaterades rabies bland fladdermöss och atypisk scrapie bland getter. Under våren 2009 spred sig också en Salmonella Tennessee -epidemi till svin- och fjäderfägårdar med kontaminerat foder. Man fick epidemin under kontroll och inga människor insjuknade.

Den finskspråkiga publikationen kan gratis laddas ned på Eviras webbsidor under http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/

Mer information ger:
Direktör Taina Aaltonen, tfn 020 77 24008, 040 775 0219
Enhetsdirektör Liisa Kaartinen, tfn 020 77 24577, 040 840 7364
Överinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216, 0400 920 503

 

Teman: