Rabies var den allmännast misstänkta allvarliga djursjukdomen i Finland år 2011 – nya djursjukdomar påträffades inte

31.5.2012

<br /> <br />

Rabies misstänktes hos 26 sällskapsdjur, men också hos nötkreatur, räv och mårdhund och hos tre fladdermöss. Rabies konstaterades inte i ett enda av fallen. I nio fall misstänktes mjältbrand hos nötkreatur och får, i fyra fall enzootisk bovin leukos. Alla 69 omedelbara anmälningar till Evira år 2011 om en misstänkt djursjukdom som skall bekämpas undersöktes och inga nya allvarliga djursjukdomar påträffades.

Att anmälningar om misstänkta djursjukdomar lämnas och att fallen snabbt utreds bidrar till att i god tid finna allvarliga djursjukdomar som eventuellt kommit in i landet så, att de kan bekämpas i ett så tidigt stadium som möjligt.

Syftet med djursjukdomskontrollen är att uppdaga smittsamma djursjukdomar så snabbt som möjligt så, att de i tid kan hindras från att sprida sig och sjukdomsläget i Finland också framöver förblir gott.

Med en djursjukdom avses i lagen om djursjukdomar en sådan sjukdom eller smitta, som direkt eller indirekt kan överföras från ett djur till ett annat eller till en människa. Djursjukdomarna indelas med stöd av lagen om djursjukdomar i djursjukdomar som lätt sprider sig, farliga djursjukdomar, djursjukdomar som skall övervakas och övriga djursjukdomar. Sjukdomar som lätt sprider sig, farliga sjukdomar och sjukdomar som skall övervakas benämns med det gemensamma namnet sjukdomar som skall bekämpas.

Djurägaren skall lämna en anmälan till en officiell veterinär, i första hand den kommunala veterinären i hemkommunen, om han misstänker att ett djur insjuknat i en sådan djursjukdom, som i lagstiftningen definierats som en sjukdom som skall bekämpas. Den kommunala veterinären lämnar en anmälan om misstanken till länsveterinären som lämnar en anmälan om misstanken till Eviras djursjukdomskontroll.

Efter att ha mottagit anmälan ger Evira instruktioner om nödvändig provtagning och andra eventuella åtgärder. Proverna analyseras vanligen i Eviras laboratorier. Gårdarna meddelas ofta s.k. spärrbestämmelser för den tid som undersökningar pågår. Med spärrbestämmelserna förhindras transport av djur bort från gården och därmed också att smittan sprider sig till andra gårdar.

Syftet med djursjukdomskontrollen är att uppdaga smittsamma djursjukdomar så snabbt som möjligt så att de i tid kan hindras från att sprida sig och sjukdomsläget i Finland också framöver förblir gott.

Mer om detta ämne:
Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Bekämpning och övervakning av djursjukdomar
Lagstiftningen om djursjukdomar (jord- och skogsbruksministeriet) 

Mer information ger:
Överinspektör Miia Kauremaa, tfn. 0400 318 510Teman: