Ranavirus från ätlig groda, torsk och piggvar

5.10.2010

<p>Evira har forskat i ranavirus hos fisk och grodor och deltagit i ett nyligen slutfört projekt som finansierades av EU. Evira har utvecklat metoder för differentiering av ranavirus, och i samarbete med europeiska forskningspartners identifierat ranavirus som påträffats i europaområdet. Ranavirus infekterar fisk, groddjur och kräldjur. Ranavirus angriper inte människor eller andra däggdjur.</p>

Tillsammans med danska veterinärinstitutet (DTU Veterinærinstituttet, Århus) undersökte Evira ranavirusstammar som påträffats i Danmark hos ätliga grodor, torsk och piggvar. Sommaren 2008 isolerades i Danmark grodvirus under ett infektionsutbrott med över tusen döda ätliga grodor. För torsk och piggvar isolerades ranavirus hos symptomfria danska fiskar. Undersökningen utredde bl.a. virusens sjukdomsalstrande förmåga och genetiska egenskaper. Under försöksförhållandena orsakade virusen som isolerats från torsk och piggvar inte dödlighet bland yngel av regnbågsforeller. Undersökningarna avslöjade dock att virusstammarna som isolerats från vardera fisken och ätliga grodor är genetiskt nära besläktade med sjukdomsalstrande ranavirus i både Australien och Europa.

Ranavirus är stora DNA-virus ur familjen Iridoviridae och man har i flera länder runt världen rapporterat infektionsutbrott som orsakats av dem. Ranavirus kan förorsaka allmänna infektioner som leder till döden hos såväl frilevande som odlade fiskar och groddjur. I enskilda fall har ranavirus hos grodor även konstaterats alstra sjukdomar hos fisk och tvärtom. Hos groddjur har man i såväl Europa som annanstans i världen påträffat flera ranavirus och man tror att ranavirus är en delorsak till minskningen av grodor överallt i världen. I Australien har ett visst ranavirus ( Epizootic haematopoietic necrosis -virus, EHNV) orsakat sjukdomar och dödlighet hos abborrar och regnbågsforeller. I Europa har ranavirus varit orsak till massdöd bland malar i bl.a. Frankrike och Italien. I Finland har man hittills funnit ranavirus endast hos friska yngel av gös.

Forskningsresultaten har publicerats i internationella publikationer:
Ariel E, Holopainen R, Olesen NJ, Tapiovaara H., 2010. Comparative study of ranavirus isolates from cod (Gadus morhua) and turbot (Psetta maxima) with reference to other ranaviruses. Archives of Virology. 155: 1261-1271.
Ariel E, Kielgast J, Svart HE, Larsen K, Tapiovaara H, Bang Jensen B, Holopainen R, 2009. Ranavirus in wild edible frogs Pelophylax kl. esculentus in Denmark. Diseases of Aquatic Organisms. 85:7-14.

Om forskningsprojektet Nya iridovirussjukdomar ett växande hot mot Europas naturfiskar och vattenekosystem (RANA)

Ytterligare information:
Forskare Riikka Holopainen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi tfn 0207724579, riikka.holopainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Specialforskare Hannele Tapiovaara, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi tfn 0207724589, hannele.tapiovaara at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: