Rapport 2008 om tillsynen i livsmedelskedjan har publicerats

17.7.2009

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har sänt en årsrapport till kommissionen om tillsynen i hela kedjan från jorden till bordet år 2008. Artikel 44 i Europeiska Gemenskapens (EG) förordning nr 882/2004 (den s.k. kontrollförordningen) förutsätter att medlemsstaterna årligen ska rapportera om hur den fleråriga nationella tillsynsplanen har genomförts.</p>

För årsrapporten sammanställdes informationen från de myndigheter som deltar i tillsynen över livsmedelskedjan om hur tillsynsplanen har genomförts och hur tillsynen har lyckats på de olika uppgiftsområdena. Informationen analyserades vid Evira och utnyttjades då rapporter för de olika tillsynssektorerna gjordes upp. På basis av de sektorvisa rapporterna gjordes sammandrag för årsrapporten om utvärderingen av hur tillsynen hade genomförts per verksamhetshelhet, vilka är livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd samt växtproduktionens förutsättningar och växthälsa.

De uppställda målen för tillsynen nåddes mycket väl i Finland. Inga anmärkningsvärda specialsituationer i anslutning till foder- och livsmedelssäkerhet eller djurens hälsa och välfärd förekom år 2008. För att trygga en god nivå på tillsynen måste man i fortsättningen trygga att alla behöriga myndigheter har tillräckliga resurser. Likaså krävs god samording av verksamheten och samarbete mellan myndigheterna.

Som helhet effektiviserades utvärderingen och rapporteringen av hur tillsynsplanen genomfördes utgående från erfarenheterna från föregående års rapportering samt den feedback som kommissionen gav. Den utvärdering av tillsynens resultat och genomförande som ingår i rapporten och de utvecklingsbehov och åtgärder som där framkommit ger en utmärkt grund för kontinuerlig förbättring av verksamheten i hela tillsynskedjan.

Allokering av tillsynsavgifterna till tillsynsresurserna kräver åtgärder i kommunerna

I livsmedelstillsynen liksom i annan miljöhälsovård har det sedan 2006 varit lagstadgat att tillsynsavgifter ska uppbäras av företagen. Med hjälp av avgifterna borde kommunerna trygga tillräckliga resurser för tillsynen. I samband med årsrapporten utreddes situationen i fråga om uppburna tillsynsavgifter och allokeringen av dem också beträffande kommunernas livsmedelstillsyn. Utredningen visar att alla kommuner inte debiterade tillsynsavgifter till fullt belopp 2008. Dessutom meddelade största delen av kommunerna att de avgifter som uppbärs för tillsynen inte står till miljöhälsovårdens förfogande och att man inte med hjälp av dem har kunnat åtgärda bristen på personalresurser. De uppburna avgifterna år 2008 utgjorde närmare 2,4 miljoner euro.

Evira har sänt kommunerna ett brev om sin oro över kommunernas resurser samt att lagstiftarens avsikt med de insamlade avgifterna inte har fullföljts. Enligt Eviras utvärderingar har det funnits resursbrister i kommunernas livsmedelstillsyn i över tio års tid. I Finland har en relativt god tillsynssituation nåtts, men risken för en drastisk försämring ökar, om alla kontrollobjekt inte kan inspekteras regelbundet. År 2008 inspekterades endast cirka hälften av livsmedelslokalerna och av de planerade inspektionerna kunde endast 56 % genomföras.

Årsrapporten i sin helhet kan läsas på Eviras webbplats (på finska).
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valvonta ja yrittäjät > Valvonnan ohjaus ja raportointi

Ytterligare information:
Enhetsdirektör Ulla Poutiainen-Lindfors, tel. 050 575 2387 (17.7. och 29.7. vidare)
Enhetsdirektör Kyösti Siponen tel. 050 386 8412
Överinspektör Pirjo Vastamäki tel. 0400 767 409 (20. - 26.7.)
Överinspektör Juha Kieksi, tel. 040 849 8316 (27. -  28.7.)
förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: