Rapport över tillsynen över den finländska livsmedelskedjan år 2009

7.7.2010

<p>Årsrapporten över hur den mångåriga riksplanen för tillsynen över livsmedelskedjan som EU-lagstiftningen förutsätter omsätts i praktiken för årets 2009 del lämnades till kommissionen den 30 juni 2010. Som helhet uppnåddes målen som uppställts för tillsynen rätt väl. Livsmedlens säkerhet höll sig i Finland på en god nivå och konsumenterna litade på livsmedlens säkerhet, på deras kvalitet och på tillsynen över livsmedel. Förebyggandet och bekämpningen av växt- och djursjukdomar var effektiva.</p>

Livsmedelssäkerheten hölls sig i Finland på en god nivå trots att särskilt tillsynsresurserna i kommunerna var knappa. I livsmedelsbranschen uppkom inga allvarliga specialsituationer, men särskilt i livsmedelstillsynen måste framöver fästas allt större uppmärksamhet vid tillgripandet av tvångsmedel i sådana fall, då brister som förutsätter sådana uppdagas. Konsumenternas förtroende för tillsynen mättes med hjälp av en förtroendeundersökning och utgående från resultaten är förtroendet för livsmedlens säkerhet och för tillsynen starkt.

Djursjukdomsläget i vårt land förblev gott och inga allvarliga djursjukdomsepidemier förekom. På de otillräckliga resurserna för tillsynen över djurskyddet har sökts lösningar med hjälp av en lagreform, som effektiverar tillsynen över djurskyddet genom att öka tillsynsresurserna i såväl regionalförvaltningen som på kommunnivå och också eliminerar jävighetsproblemet i tillsynen på kommunnivå. En egen utmaning för tillsynen över djursjukdomar och djurskyddet och för lokalernas avfallshantering utgör inriktningen mot allt större produktionsenheter och differentierade produktionsstadier, även om det sammanlagda antalet kreatursgårdar fortlöpande minskar.

Trots ökande risker i produktionsmiljön kom som ett resultat av tillsynen över produktionsförnödenheterna inom jordbruket och växthälsan ut på marknaden endast produkter som följer författningarna. Man ingrep i uppdagade brister och dessa medförde således ingen fara med tanke på livsmedlens säkerhet, djurens hälsa och välfärd eller växthälsan. År 2009 förekom i Finland en specialsituation inom fodertillsynen, som sköttes framgångsrikt så, att inga människor insjuknade.

I beredningen av årsrapporten deltog alla sådana tillsynsmyndigheter i livsmedelskedjan, som lämnat sådan information till Livsmedelssäkerhetsverket Evira, utgående från vilken man granskade hur tillsynsplanerna omsatts i praktiken, utarbetade sammandrag och analyserade hur tillsynen lyckats i olika sektorer. En koordineringsgrupp för tillsynen sammansatt av representanter för de centrala tillsynsmyndigheterna hördes vid beredning av den slutliga rapporten.

Förutsättningarna för myndigheterna i livsmedelskedjan att planera sin verksamhet och analysera hur lyckad den egna verksamheten varit och vilka utvecklingsbehoven är utvecklades i och med att planerings- och rapporteringsprocessen blev enhetligare och mer inarbetad. Utvärderingen av resultaten av tillsynen och hur tillsynen omsattes i praktiken som ingår i rapporten bildar för sin del en utomordentlig grund för en fortsatt förbättring av verksamheten utmed hela tillsynskedjan.

Finlands mångåriga riksplan för tillsynen över livsmedelskedjan åren 2009 -2013 finns under: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/palveluhakemisto/asiakokonaisuudet/valvonta/
och årsrapporten för år 2009 åter under: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/palveluhakemisto/asiakokonaisuudet/valvonta/vasu-raportointi_2009/

Årsrapporten publiceras på svenska hösten 2010.

Mer information:
Enhetsdirektör Ulla Poutiainen-Lindfors, enheten för utveckling av kontrollen, tfn 050 575 2387
Direktör Susanna Pesonen, livsmedelssäkerhet, tfn 040 169 0266
Direktör Matti Puolimatka, växthälsa och förutsättningar för växtproduktion, tfn 040 762 5126
Enhetsdirektör Jaana Mikkola, djurhälsa och välfärd, tfn 040 831 8425

 

Teman: