Rapskross har dragits bort – i undersökningarna hittades ingen salmonella

27.7.2009

<p>Hankkija-Lantbruk Ab har dragit bort cirka 800 000 kg rapskross, som levererats till nötkreatursgårdar i Österbotten, Övre Savolax och Norra Österbotten, på grund av att Salmonella Mbandaka hittades i det återstående lagerpartiet i Uleåborg i början av juni. Foder hämtades bort från 123 gårdar.</p> <p>&nbsp;</p>

I samband med att fodret drogs bort rengjordes fodersilorna, och i foderlagren och på utfodringslinjerna togs över 500 renhetsprover, i vilka ingen salmonella påträffats. Dessutom togs prover av avföring från nötkreatur på över 80 gårdar. Ingen salmonella har hittas tills vidare hos djuren. De gårdar från vilka fodret har hämtats bort - med undantag av de gårdar i Lapland vilkas provundersökningarna pågår ännu - har fått ett brev om vilka åtgärder som ska vidtas.

På basis av undersökningarna kan man konstatera att den salmonella som hittades i lagerpartiet inte hade spridits till gårdarna och därmed inte hade äventyrat djurens hälsa och livsmedlens säkerhet.

Ytterligare information:
Enhetsdirektör Kaija Varimo, tel. 020 77 25201, 040 558 1637 (foderkontroll)
Sektionschef Jessica Löfgren-Eriksson, tel. 02077 24214, 040 5722897 (djursjukdomskontroll)

 

Teman: