RASFF, snabbt varningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet

18.7.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira fungerar som officiell nationell kontaktpunkt i systemet för snabb varning vid risker som gäller livsmedel och foder (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed). Systemet omfattar den Europeiska unionens medlemsstater, kommissionen och livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA. Systemet gör det möjligt för medlemsstaterna att snabbt informera om livsmedels eller foders direkta eller indirekta risker för människors hälsa. </div>

Eviras uppgift som kontaktpunkt för RASFF-systemet i Finland är att informera om anmälningar gällande livsmedel och foder till andra myndigheter och vid behov också till andra instanser, och utreda om livsmedel och foder anmälningen gäller importerats till Finland.  Från kontaktpunkten vidarebefordras dessutom anmälningar som Finland gjort till kommissionen, som vidarebefordrar dem till alla medlemsstater.  Förutom länderna inom den Europeiska unionen och EFTA-länderna underrättas också de tredje länder där de anmälda produkterna har sitt ursprung.  Nätverket används också för utbyte av annan information mellan kommissionen, EFSA och medlemsstaterna.

Det görs ett stort antal anmälningar till RASFF-systemet, och antalet har ökat årligen.  Ökningen av antalet anmälningar planade ut år 2006, då sammanlagt 2874 nya anmälningar lämnades in. Det totala antalet anmälningar minskade med 4,6 % och uppgick till 6594 (6897 år 2005).  Finland är en aktiv aktör i nätverket, antalet nya anmälningar härifrån ökade ytterligare till 79 (75 år 2005).  Av dessa gällde 64 livsmedel och 15 foder.  De flesta anmälningarna i Finland gällde salmonella i europeiska foder, bestrålning av näringstillskott från USA, salmonella i vegetabilier från Thailand, migration från kinesiska kärl samt aflatoxiner i nötter och mandel.  

Kommissionen publicerar varje vecka rapporter om de anmälningar som gjorts till RASFF och utger en omfattande årsrapport.  Vecko- och årsrapporterna finns på kommissionens hemsida på adressen

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Tilläggsinformation
Överinspektör Hilpi Jenu, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 0207724311

 

Teman: