Regionala skillnaderna störst i spannmålens proteinhalt

25.9.2006

<div>Spannmålens proteinhalt är betydligt lägre i Egentliga Finland än i andra områden. De genomsnittliga halterna är ungefär en procentenhet lägre än hela landets genomsnitt. För andra kvalitetsfaktorer är de regionala skillnaderna störst för havre. </div>

Utgående från proverna för kvalitetskartläggning av spannmålsskörden duger tre fjärdedelar av vårvetet som brödsäd (hektolitervikt ≥ 78 kg, protein ≥ 11,5 % och falltal ≥ 180). Då hektolitervikten och falltalet är höga är proteinhalten den begränsande faktorn. Ifall proteinkravet stiger till 12 procent, minskar andelen vete som duger som brödsäd till cirka 60 procent. Av proverna från Egentliga Finland hade bara hälften en proteinhalt på 11,5 %. I Nyland, Satakunta och Kymmenedalen har andelen varit över 80 procent. De genomsnittliga falltalen för vete är fortsättningsvis mycket höga. Medeltalet i Nyland, 320, är något lägre än i Egentliga Finland (331) och Satakunta (347).

Också för höstvete har hektolitervikt och falltal varit höga. Proteinhalten är något lägre än för vårvete, i genomsnitt 11,9 %. Också Zeleny-talet är lågt för höstvete, 33.

Proteinhalten för maltkornssorterna är i genomsnitt 12,3 procent. I prover avsedda för mältning är motsvarande tal 12,0 %. Halterna är något lägre i Egentliga Finland och på det svenskspråkiga lantbrukssällskapets område i Nyland, där medeltalet är 11,4 %. På motsvarande sätt är medeltalen för prover avsedda för mältning i Nyland (12,3 %) och Tavastland (12,4 %) högre än medeltalet för hela landet. I sorteringen av maltkorn, korn > 2,5 mm, finns inga stora regionala variationer.

För korn har proteinhalterna regionalt varit mycket jämna. Undantag är Satakunta (11,0 %) och Norra Savolax (11,3 %), där medeltalen har legat under hela landets nivå (11,9 %). De högsta hektolitervikterna har funnits i Egentliga Finland (70,0 kg) och Satakunta (69,1 kg). I proverna från de här områdena hade över 90 procent en hektolitervikt över 64 kilo. I hela landet översteg 85 procent av proverna den här gränsen. De lägsta genomsnittliga hektolitervikterna fanns i Mellersta Finland (65,8 kg) och Mellersta Österbotten (66,0 kg).

Havrens genomsnittliga hektolitervikt i hela landet är 56,1 kilo. Vid jämförelse mellan lantbrukssällskapen är medeltalen högst i Tavastland (57,9 kg), Satakunta (57,8 kg) och Uleåborg (57,3 kg). I 90 procent av alla de här proverna var hektolitervikten över 55 kilo, medan andelen i hela landet var cirka 70 procent. De lägsta medeltalen var i Birkaland (54,3 kg) och Norra Karelen (54,0 kg). Andelen korn under 2,0 mm var minst i Norra Savolax (3,9 %), Tavastland (7,3 %) och Birkaland (8,7 %). Andelen små korn var högst i Norra Karelen, i genomsnitt hela 23,4 procent.

Ytterligare information:
direktör Mirja Kartio tel. 020 77 25098
överinspektör Juha Kärkkäinen tel. 020 77 25098

Uppdaterad information om de genomsnittliga kvalitetsuppgifterna: http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/viljasadon_laatu/viljasadon_laatu_2006/

Teman: