Registret över djurhållningsförbud öppnas i juni

31.5.2011

<p>Arbetet för de myndigheter som sköter tillsynen av att djurhållningsförbud iakttas underlättas i juni, när registret över djurhållningsförbud tas i bruk. De myndigheter som avses i djurskyddslagen får tillgång till de uppgifter som registrerats i registret via Livsmedelssäkerhetsverket Eviras informationssystem.</p>

Registret över djurhållningsförbud ägs och förs av Rättsregistercentralen och det innehåller uppgifter om djurhållningsförbud som domstolarna meddelat. Uppgifter kan utlämnas ur registret i form av registerutdrag samt även med teknisk anslutning till de myndigheter som nämns särskilt i lagen.

I registret registreras namn, personbeteckning och kontaktuppgifter för de personer som har meddelats djurhållningsförbud samt specificerade uppgifter om domstolens avgörande, t.ex. djurhållningsförbudets innehåll och längd.

Registret innehåller uppgifter om gällande djurhållningsförbud. Uppgifter om förbud som upphört överförs till Rättsregistercentralens arkivregister, ur vilket uppgifter vid behov får utlämnas till myndigheterna inom fem år efter det att djurhållningsförbudet upphört.

Förbindelse från registret över djurhållningsförbud till Eviras informationssystem

 Myndigheterna enligt djurskyddslagen har tillgång till uppgifterna i registret över djurhållningsförbud via Eviras informationssystem. Via Eviras informationssystem kan uppgifterna i registret läsas av kommunernas tjänsteveterinärer, dvs. kommunalveterinärerna och kommunernas tillsynsveterinärer, som koncentrerar sig särskilt på tillsynen, samt regionförvaltningsverkens länsveterinärer. Även gränsveterinärerna samt slakteriernas besiktningsveterinärer har tillgång till uppgifterna liksom de tjänsteinnehavare som sköter kommunernas hälsoskyddstillsyn, dvs. hälsovårdsinspektörerna. Också Jord- och skogsbruksministeriet samt Evira har rätt att läsa uppgifterna.

Flera myndigheter har nytta av uppgifterna i registret över djurhållningsförbud

Från registret över djurhållningsförbud finns också förbindelse till ett program som upprätthålls av Landsbygdsverket Mavi, via vilket uppgifterna kan användas för skötseln av jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsnäringsförvaltningens uppgifter. Flera av jordbruksstöden betalas inte till den som gjort sig skyldig till djurskyddsbrott medan djurhållningsförbudet är i kraft.

Även polisen, tullen, gränsbevakningsväsendet, allmänna åklagare samt allmänna domstolar har tillgång till registret över djurhållningsförbud via sina egna system.

Lag om registret över djurhållningsförbud (Finlex)
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen (djurhållningsförbud och förverkandepåföljd som har samband med djurhållningsförbud) (Finlex)
Djurskyddslagstiftningen i Finland (jord- och skogsbruksministeriet)
Rättsregistercentralen

Mer information:
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 4893355
Sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 8308404

Teman: