Rekommendation om förebyggande och bekämpning av MRSA-smitta hos djur publicerad

19.5.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gett ut en rekommendation om hur man förebygger att djur smittas av den meticillinresistenta formen av Staphylococcus aureus (MRSA) och om behandling av de smittade djuren. Syftet med rekommendationen är att sprida information om MRSA hos djur och att ge anvisningar inför eventuella smittofall. I rekommendationen betonas betydelsen av att MRSA-smitta förebyggs.</p>

MRSA har sedan 1960-talet varit en infektion som drabbat människor under sjukhusbehandling. Sjukdomens förekomst har dock förändrats under senare decennier, så att MRSA sedan 1990-talet också konstaterats hos patienter i öppen vård. Under de allra senaste åren har MRSA också blivit allmännare hos djur. Även i Finland har infektionen påträffats hos flera djurarter. Hästar har huvudsakligen drabbats i anslutning till epidemier på veterinärsjukhus. Att MRSA blivit allmännare hos djur kan också återverka på infektionssituationen hos människor.

Att MRSA-smitta börjat förekomma allmännare bland människor är den sannolika förklaringen till den tilltagande spridningen bland djur, närmast sällskapsdjur och djur i veterinärsjukhus. Just bland sällskapsdjur konstateras huvudsakligen de MRSA-typerna som är vanliga hos människor. En ny typ av bakterien, MRSA-CC398, som sannolikt utvecklats hos svin, har konstaterats bland svin även i Europa. Det har observerats att denna nya ”svintyps”-MRSA också spritts bland andra djur och människor. De flesta infektionerna hos människor av svintypsbakterien har påträffats bland personer som arbetar i svingårdar.

I vilken omfattning MRSA förekommer bland svin i Finland är som bäst under utredning. År 2008 undersöktes miljödammsprov tagna från grisuppfödningsgårdar, och då konstaterades MRSA av svintyp i proverna från en gård. Av resultatet att döma gjordes bedömningen att MRSA kan förekomma hos enstaka (6-7) grisuppfödare i Finland. Utredningen har fortsatt med prover av slaktsvin sedan september 2009. Hittills har det hos slaktsvin från ett fåtal gårdar konstaterats MRSA, huvudsakligen av svintyp. Gårdarna har underrättats om resultaten. Uppgifterna är inte tillräckligt kompletta för sammanställning av en bedömning av MRSA-förekomsten på svingårdarna i landet, men de visar i alla fall att MRSA förekommer hos svin, även i Finland.

Livsmedel som tillverkats av råvaror som kan innehålla MRSA-bakterier medför inga hälsorisker för människor.

Rekommendationen är uppgjord med tanke på förhållandena i Finland och den riktar sig i första hand till veterinärer som anvisning inför praktiska åtgärder. Rekommendationen har sammanställts i samråd med veterinärmedicinsk och medicinsk expertis, till ömsesidigt stöd för praxisen inom sjukvården och den veterinärmedicinska vården i Finland.

Rekommendationen är skriven på finska.

Publikation:
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus - suositus tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä (Evira)

Mer information ger:
Rekommendationer för veterinärer: överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 772 42 24
MRSA-undersökning av djur: specialforskare Anna-Liisa Myllyniemi, tfn. 020 772 44 51

 

Teman: