Rekordfå produkter som stred mot bestämmelserna i tillsynen över rester av växtskyddsmedel

16.5.2012

<p>Förekomsten av rester av växtskyddsmedel i livsmedlen var år 2010 något mindre än under tidigare år. Huvuddelen (97 %) av de undersökta produkterna följde bestämmelserna. Allt oftare uppdagas ändå rester av flera ämnen samtidigt.</p>

Exceptionellt få produkter som stred mot bestämmelserna
År 2010 undersöktes ca 2000 livsmedel med tanke på rester av 295 olika växtskyddsmedel. Huvuddelen av proverna var färsk frukt och färska grönsaker, spannmål och processade livsmedel. Cirka hälften av de undersökta produkterna (54 %) innehöll rester av ett eller flera växtskyddsmedel. Halterna var ändå huvudsakligen låga och 97 % av produkterna följde bestämmelserna. Av produkterna som stred mot bestämmelserna var över 80 % livsmedel som införts från länder utanför EU. 28 % av de inhemska produkterna innehöll rester av växtskyddsmedel. Det tillåtna gränsvärdet (MRL) överskreds inte i ett enda av de undersökta inhemska proverna, men i två prover påträffades rester av sådana ämnen, som inte får användas i Finland.

Produkter innehöll rester av flera olika ämnen samtidigt
Även om huvuddelen av de uppdagade resterna av växtskyddsmedel följde bestämmelserna, innehöll en del av proverna rester av flera olika ämnen samtidigt. Antalet aktiva substanser som godkänts i EU har minskat, men allt fler kombinationspreparat som innehåller flera olika aktiva substanser har kommit ut på marknaden. För växtskyddsmedel har inte fastställts något sådant tillåtet gränsvärde, där den sammanlagda mängden av dessa ämnen skulle begränsas. Om de enskilda resterna i en produkt följer bestämmelserna, anses produkten följa bestämmelserna, även om den innehåller flera olika rester samtidigt.

Proverna i vilka rester av fler än tio olika växtskyddsmedel samtidigt konstaterades var tagna av jordgubbar (14 rester), vinblad (13 rester) och ärter (12 rester). Av apelsiner, hallon, vindruvor, koriander och tomat förekom prover, i vilka rester av 10 olika ämnen påträffades.

Resterna av växtskyddsmedel undersöks årligen
I Finland undersöks årligen resterna av växtskyddsmedel i form av ett samarbete mellan Evira, Tullen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Tillsynen har traditionellt koncentrerats till sådana grönsaker, frukter och spannmålsprodukter, vilkas andel i kosten är betydande. Också livsmedel av animaliskt ursprung undersöks med tanke på rester av växtskyddsmedel. Tillsynen inriktas också utgående från kända restproblem bl.a. genom uppföljning av de varningar som ges inom snabbvarningssystemet RASFF.

Mer om detta:
Resultaten av tillsynsprogrammet år 2010: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/vierasaineet/kasvinsuojeluainejaamat/valvonta/valvontatulokset_2010/

Eviras publikation 5/2012: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=290

Mer information ger:
Överinspektör Ulla Luhtasela, Evira, tfn 040 4877798, ulla.luhtasela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Forskningschef Kalevi Siivinen, Tullaboratoriet, tfn 040 33 23267, kalevi.siivinen at-merkki.gif : 1Kb tulli.fi

Teman: