Rekordmånga djurskyddsinspektioner som byggde på en misstanke

30.5.2013

<p>En misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till över femtusen inspektionsbesök år 2012. Även om en något större del av djurhållningsplatserna än under tidigare år kom undan med rena papper, krävdes åtgärder från myndigheternas sida under mer än två tusen inspektioner.</p>

Djurskyddsinspektionerna som bygger på en misstanke utgör en viktig del av helhetstillsynen inom djurskyddet. Mängden djurskyddsinspektioner som bygger på en misstanke har tydligt ökat på senare år. Kommunerna har med statliga medel kunnat avlöna officiella veterinärer som koncentrerar sig på tillsynen och det har ökat kommunernas möjligheter att inspektera sådana objekt, där djurhållningen misstänks strida mot djurskyddslagstiftningen. Utöver tillsynsveterinärerna och andra kommunala veterinärer har också länsveterinärerna utfört en hel del särskilt av de mest krävande inspektionerna.

De ökade tillsynsresurserna syns i mängden utförda inspektioner

År 2012 inrapporterade de officiella veterinärerna cirka 5 100 inspektionsbesök, under vilka man utövade tillsyn över skötseln av produktions- och sällskapsdjur och förhållandena dessa hålls i. Innan den nya veterinärvårdslagen som gjort det möjligt att avlöna tillsynsveterinärer trädde i kraft i slutet av år 2009 gjordes årligen cirka 2 500 djurskyddsinspektionsbesök som byggde på en misstanke. Under de två åren som följde på att lagen trädde i kraft steg mängden inspektionsbesök redan till över fyra tusen.

Trots de ökade mängderna inspektioner har de under inspektionerna uppdagade försummelsernas relativa andel inte minskat i någon betydande grad. I genomsnitt har cirka var annan djurskyddsinspektion som bygger på en misstanke på senare år lett till åtgärder från myndigheternas sida. År 2012 var andelen sådana inspektioner 42 procent.

Åtgärder som myndigheterna vidtar är förbud och förelägganden som ägaren meddelas, i allvarligare fall brådskande åtgärder som myndigheterna vidtar. Syftet med dessa åtgärder är att få djurens förhållanden och skötseln och behandlingen av djuren på den miniminivå som lagen förutsätter. I cirka 460 fall eller under nio procent av inspektionsbesöken konstaterades sådana allvarliga försummelser, som ledde till brådskande åtgärder.

Hundar, nötkreatur och hästar oftast föremål för inspektioner

Utöver antalet inspektionsobjekt kan också djurarten tas som utgångspunkt då resultaten granskas. Såväl sällskapsdjur som produktionsdjur inspekterades mer än tidigare. Som under tidigare år också inriktades inspektionerna i sällskapsdjursobjekten huvudsakligen på hundar, katter och kaniner jämte olika gnagare. Av produktionsdjuren inspekterades oftast nötkreatur, hästdjur och får. Även svin, getter, hönor och annat fjäderfä inspekterades i betydande mängder.

Andelen åtgärder som riktar sig till produktionsdjursobjekt har hållit sig så gott som oförändrad i flera års tid, fastän de inspekterade mängderna kontinuerligt ökat. År 2012 meddelades förbud och förelägganden till 45 procent av de inspekterade produktionsdjursgårdarna, exakt lika mycket som några år innan. Brådskande åtgärder i produktionsdjursobjekten beslöt man sig för något mer sällan (4 %) än under tidigare år. Till 25 procent av sällskapsdjursobjekten meddelades ett föreläggande att rätta till uppdagade brister inom utsatt tid, vilket är något mindre än under tidigare år. I mängden brådskande åtgärder återgick man efter några bättre år åter till nära den nivå, som rått under tidigare år (11 %).

Mer om detta ämne:
Evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning > Övervakning av djurskydd > Djurskyddsinspektion på grund av misstanke > Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2012

Mer information ger:
överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

Teman: