Renare fjäderfäprodukter till konsumenterna

8.2.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tagit fram en analysmetod, med vilken myndigheterna och foderindustrin kan garantera konsumenterna renare fjäderfäprodukter. Som tillsatsämne i fjäderfäfodret används koccidiostatika, som förhindrar förekomst av parasiten <em>Eimeria</em>. Eftersom man inom foderindustrin inte blivit av med den kontaminering som koccidiostatika orsakar, har EU uppställt gränsvärden för resterna.</p>

För värphöns får koccidiostatika inte alls användas. Koccidiostatika får användas i foder för slaktkycklingar, kycklingar för uppfödning till värphöns och kalkoner på de villkor som framgår av förordningarna med vilka de godkänts. Villkoren gäller de minsta och högsta gränsvärdena och karenstiden. Syftet med författningarna är att rester av koccidiostatika inte alls skall förekomma i livsmedel som härstammar från fjäderfä.

Trots begränsningarna har rester av koccidiostatika påträffats i såväl hönsägg som fjäderfäkött. En orsak till det har varit att fodret kontaminerats i samband med tillverkningen. Koccidiostatika virvlar lätt upp och bildar statisk elektricitet och kan därför stanna kvar på fodertillverkningslinjen trots omsorgsfulla rengöringar.

I den utförda undersökningen framgick det att mycket låga halter koccidiostatika i fodret orsakar detekterbara rester. I undersökningen togs fram en metod som bygger på kombinationen vätskekromatografi/masspektrometri (LC-MS), med vilken koccidiostatika kan bestämmas på de högsta gränsvärdesnivåer som EU fastställt. I undersökningen utreddes också hur snabbt koccidiostatika försvinner från blandnings- och granuleringslinjen vid fodertillverkningen, då foder som inte innehåller koccidiostatika tillverkas på samma linje efter foder som innehåller koccidiostatika.

Läs mer om detaljerad rapport om undersökningen:
Rokka, M., Jestoi, M., Peltonen, K.
Trace Level Determination of Polyether Ionophores in Feed. (pdf, 826 kb)
BioMed Research International 2013, 12 pages.

Mer information ger:
forskare Mervi Rokka, forskningsenheten för kemi och toxikologi, tfn 0400 622 371

Teman: