Resultat av uppföljningen av främmande ämnen i fråga om dioxin och dioxinartade PCB-föreningar år 2007

20.3.2008

<div>Livsmedelss&auml;kerhetsverket Evira har l&aring;tit g&ouml;ra flera uppf&ouml;ljningsunders&ouml;kningar av dioxin- och PCB-halterna i fisk, ren, &auml;lg och annat vilt som anv&auml;nds som livsmedel. St&ouml;rsta delen, &ouml;ver 80 %, av de dioxiner som m&auml;nniskan f&aring;r i sig via f&ouml;dan kommer fr&aring;n fisk och fiskprodukter. Ungef&auml;r sex procent av det totala intaget kommer fr&aring;n k&ouml;tt och k&ouml;ttprodukter. D&auml;rav kommer bara en liten del fr&aring;n &auml;lg- och renk&ouml;tt. </div>

I den EU-uppföljningsundersökning som årligen görs hittades förhöjda halter av dioxiner och dioxinartade PCB-föreningar i strömmingsfilé, säl och ren. Resultaten, som analyserades vid Folkhälsoinstitutet, stödde de tidigare undersökningarna.

Tre av fem prover av strömmingsfilé som fanns till salu överskred EU:s maximigräns (8 TEQ pg/g färsk vikt) för dioxiner och dioxinartade PCB-föreningar i fisk. Däremot låg rom av finländsk siklöja under maximihalten för fisk.

I Finland är dioxinhalterna i inre organ låga, men något högre än halterna i kött. I fårnjure uppmättes den högsta summahalten av dioxin och PCB (3,5 TEQ pg/g fett), vilket dock var klart under den tillåtna maximihalten (12 TEQ pg/g fett).

Av sex sälprover hade tre förhöjda summahalter av dioxiner och dioxinartade PCB-föreningar. Avvikande från halterna i fisk var PCB-halterna hos säl betydligt högre än dioxinhalterna. De här gifterna ackumuleras på ett annat sätt i säl än i fisk. Halterna i säl är av samma storleksklass som i stor strömming och i Östersjölax. 

Nya arter som undersöktes var hare och gräsand. Resultaten uppvisade låga halter av de undersökta föreningarna.

Bland prover som togs av renkött i handeln fanns två som hade högre summahalter av dioxiner och dioxinartade PCB-föreningar än den tillåtna maximihalten för fett av nötdjur och får (4,5 TEQ pg/g fett).

Finland och Sverige har dispens för försäljning av strömming från Östersjön, fastän den överskrider maximihalten för dioxiner och dioxinartade PCB-föreningar. Evira har gett rekommendationer för intag av stor strömming och Östersjölax. i fråga om sälkött har Evira i sitt utlåtande gett motsvarande rekommendationer för säl, fastän det inte finns någon maximigräns för säl i lagstiftningen om främmande ämnen (EG Nr 1881/2006). För ren- och älgkött har EU inte heller ställt upp någon maximihalt. När det gäller intag av dioxin saknar de betydelse för konsumenternas hälsa.

Bilaga: Resultat av EU-uppföljningsundersökningarna år 2007 (pdf, 23 kt)

Ytterligare information:
Forskningsprofessor Anja Hallikainen, tel.  050 386 8433

Rekommenderade intag av fisk:
www.evira.fi > Livsmedel > Livsmedelsinfo > Rekommendationer och råd > Rekommenderade intag av fiskTeman: