Resultaten av EU-djurskyddsinspektionerna har förbättrats

23.4.2008

<div>&Aring;r 2007 inspekterades sammanlagt 726 produktionsg&aring;rdar. P&aring; 19 % av dem konstaterades att best&auml;mmelserna om djurens v&auml;lm&aring;ende hade f&ouml;rsummats. Det uppt&auml;cktes betydligt mindre f&ouml;rsummelser &auml;n &aring;r 2006, d&aring; knappt 30 % av g&aring;rdarna inte uppfyllda kraven betr&auml;ffande djurens v&auml;lm&aring;ende. Inspektionsresultaten f&ouml;rb&auml;ttrades p&aring; kalv-, svin- och h&ouml;nsg&aring;rdarna, men vid p&auml;lsfarmerna &ouml;kade f&ouml;rsummelserna n&aring;got fr&aring;n &aring;r 2006. </div>

Kalvar

På kalvgårdar gjordes 421 inspektioner. Vid cirka 17 % av dem upptäcktes förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna. Resultaten förbättrades betydligt från år 2006, då försummelser noterades på 28 % av kalvgårdarna.

Svin

92 svingårdar inspekterades. Också på svingårdarna förbättrades inspektionsresultatet. Förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna minskade från 35 procent året innan till 23 procent.

Värphöns

Sammanlagt 89 hönshus med över 350 värphöns inspekterades. Av dem visade sig cirka 17 % ha förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna. Jämfört med år 2006 minskade antalet försummelser med fem procentenheter.

Pälsdjur

Av de 124 pälsfarmer som inspekterades konstaterades 29 % ha förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna, vilket är något mera än året innan.

”Det är glädjande att resultaten har förbättrats. Å andra sidan är det frustrerande att samma slags problem upprepas år efter år”, säger veterinäröverinspektör Taina Mikkonen vid Evira. ”De upptäckta problemen är till stor del desamma som under tidigare år. På kalvgårdarna var det i de flesta fallen fråga om för små gruppboxar, att kalvar som var över åtta veckor gamla i strid med bestämmelserna om kalvhållning hölls i individuella boxar eller brister i tillgången på vatten. I svinhusen saknades fortfarande stimulans och utrymmet var inte alltid tillräckligt. Typiskt för värphöns var att de inte hade tillgång till utrustning som nöter klorna. Problemet på pälsfarmerna visade sig vara rävarnas hyllor samt avsaknad av bitklossar som djuren kan använda som leksaker. Farmerna var inte heller alltid rymningssäkra.”

EU-medlemsländerna övervakar genom årliga inspektioner av ett representativt antal produktionsgårdar att minimikraven för skydd av produktionsdjur följs. Årligen inspekteras cirka 1,5 % av kalvgårdarna, 2 % av svingårdarna, 15 % av värphönserierna samt 10 % av pälsfarmerna. Vid dessa inspektioner kontrolleras ingående om gällande djurskyddslagstiftning följs på gården. Ifall försummelser upptäcks vid inspektionerna, åläggs producenten att åtgärda försummelserna och vid behov vidta brådskande åtgärder för att trygga djurens välmående. Inspektionerna görs av kommunalveterinärerna på uppdrag av länsstyrelserna.

Kalv- och svingårdar har inspekterats sedan 1998, hönsgårdar och pälsfarmer sedan år 2000, men EU-djurskyddsinspektioner kommer i framtiden att göras också för andra slag av produktionsdjur.

Finland djurskyddslagstiftning:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/default.html

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Taina Mikkonen, tel. 040 8308404
Veterinärinspektör Riikka Lahdenperä, tel. 020 77 24309

Teman: