Resultaten av EU:s uppföljning av zoonoser och matförgiftningsepidemier år 2009 har offentliggjorts

24.3.2011

<p>Salmonellainfektionerna bland människor har tydligt minskat i EU redan för femte året i rad. Det antas vara en följd av salmonellakontrollprogrammet bland fjäderfä. Bland annat bland värphöns konstaterades 9 procent färre salmonellafall än året innan. Salmonellos var fortsättningsvis den mest inrapporterade zoonosen i EU.</p>

Informationen framgår av en rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC. Rapporten gäller zoonoser och matförgiftningsepidemier orsakade av livsmedel år 2009. Zoonoser är smittsamma sjukdomar som kan sprida sig mellan människor och djur. Matförgiftningsepidemier bryter ut på grund av kontaminerade livsmedel eller kontaminerat dricksvatten.

Kampylobakterios var den vanligaste zoonosen bland människor i EU-området. År 2009 inrapporterades något fler fall än året innan. Kampylobakter som orsakar sjukdomen konstaterades mest i rått fjäderfäkött och bland fjäderfä, svin och nötkreatur.

Listeriosfallen ökade i EU med 19 procent från året innan. I rapporten uppskattas cirka vart sjätte listeriosfall ha lett till döden.

I Europa statistikfördes 5 550 matförgiftningsepidemier och av de 48 964 personer som drabbades avled 46 personer. Största delen av epidemierna orsakades av salmonella, virus och bakterietoxiner. Den vanligaste källan till smitta var ägg och äggprodukter, svinkött och svinköttsprodukter och buffébord.

Norovirus den viktigaste orsaken till matförgiftningar i Finland år 2009

I Finland inrapporterades sammanlagt 34 epidemier orsakade av norovirus och största delen av dem var förknippade med hallon (23 epidemier). Under året inrapporterades i Finland sammanlagt 59 matförgiftningsepidemier, vilket var inemot 30 procent fler än året innan. Insjuknade personer inrapporterades den dubbla mängden eller inemot 1900 personer. Andra livsmedelsburna epidemier hade orsakats av Clostridium perfringens och salmonellabakterier.

Kampylobakter och salmonella var som tidigare år också de vanligaste orsakerna till att smitta överfördes från djur till människan i Finland år 2009. Salmonella Enteritidis var i Finland den vanligaste orsaken till salmonellainfektioner som skett utomlands.

År 2009 anmäldes i Finland exceptionellt många (31 fall) infektioner bland människor orsakade av den verotoxinbildande bakterien Escherichia coli (VTEC). En del av fallen var förknippade med familjeepidemier. I flera fall kunde smittkällan inte med säkerhet påvisas.

Salmonella Tennessee spreds i Finland år 2009 med foder till 30 höns- och 10 svingårdar. Man konstaterade ändå inte några fler fall av salmonellan än året innan och smittan överfördes inte till slaktkropparna eller svinköttet. Inte en enda S. Tennessee bland människor har heller förknippats med kontaminerat foder. Det nationella salmonellakontrollprogrammets mål om en låg (under 1 %) förekomst av salmonella bland produktionsdjuren blev verklighet också år 2009.

Kampylobakterfynden bland slaktkycklingar var som tidigare år också bland de lägsta i EU.

Förekomsten av sjukdomsalstraren som orsakar Q-feber i nötkreatursbesättningar utreddes i Finland för första gången år 2009. Sjukdomsalstraren verkar inte vara allmän i besättningarna, eftersom antikroppar konstaterades i endast två av de dryga tusen undersökta besättningarna. I Finland har inte inrapporterats en enda endemisk smitta bland människor

Finland inrapporterade också för första gången fladdermusrabies hos en vattenfladdermus år 2009.

Informationen om förekomsten av zoonoser, orsakerna till zoonoserna och förekomsten matförgiftningsepidemier i Finland har sammanförts i en separat webbpublikation www.zoonoosikeskus.fi.

EFSAs pressmeddelande (EFSA)
EFSAs rapport (EFSA)

Mer information ger:
Om matförgiftningsepidemier (Evira):
Överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 3516884

Om smittor bland befolkningen i Finland (Institutet för hälsa och välfärd, THL):
Ruska Rimhanen-Finne, tfn 040 4802855

Om zoonosuppföljningen:
Zoonoscentrets direktör Saara Raulo, tfn 040 8250261

Teman: