Resultaten av inspektionerna på gårdarna är klara – förseelser noterades på cirka 25 procent av gårdarna

10.12.2007

<div>Djurskyddsmyndigheterna har inspekterat de gårdar som fanns med på listan från föreningen Oikeutta Eläimille och som utgående från informationen kunde identifieras och hade djur vid tiden för inspektionen. Vid de inspektioner som gjordes efter 4.12 upptäcktes ingen verksamhet som står i strid med djurskyddslagstiftningen och som kräver omedelbara åtgärder. Förseelser noterades på sammanlagt 25 procent av gårdarna.</div>

Sammanlagt 65 gårdar har inspekterats. En gård kommer att inspekteras senare den här veckan.

Gårdarna inspekterades i den ordningsföljd som länsveterinären bestämde. Evira fick på begäran materialet från föreningen Oikeutta Eläimille fredagen den 30.11 och lördagen den 1.12. Avsikten med inspektionerna var att utreda om kraven på hållande av produktionsdjur enligt djurskyddsbestämmelserna uppfylls på gården.

Förseelser noterades på 29 % av svingårdarna och 33 % av hönsgårdarna. På alla hönsgårdar gällde förseelsen avsaknad av utrustning där hönsen kan nöta klorna. Svinen saknade stimulans och i svinhusen förekom också ventilationsproblem, smuts samt för många svin i boxarna. På de inspekterade broilergårdarna noterades inga förseelser. Resultaten av inspektionerna bekräftar resultaten av de EU-djurskyddsinspektioner som gjorts under de senaste åren.

Gårdarna har getts en tidsfrist för att åtgärda förseelserna. Därefter kommer tjänsteveterinären att inspektera gårdarna igen.

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Taina Mikkonen, tel. 020 77 24225, 050 4392347
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tel. 0400 291 910

Teman: