Resultaten av proverna inom tillsynen över foder och gödselfabrikat för slutet av år 2010 har publicerats

20.6.2011

<p>Analysresultaten av cirka 6 000 foderprover och 190 prover av gödselfabrikat blev färdiga i slutet av år 2010. Enligt resultaten förbjöd Livsmedelssäkerhetsverket Evira importen, marknadsföringen eller användningen av 22 foderpartier och 13 gödselfabrikatpartier.</p>

Analysresultaten av proverna inom tillsynen för perioden 1.7–31.12.2010 har rapporterats i Eviras publikation "Foder- och gödselkontrolls analysresultat 02/2010”. I publikationen ingår även ett sammandrag av tillsynen över genetisk modifiering i foder från år 2010.

Salmonella är den vanligaste orsaken till förbud av foderpartier
Den vanligaste orsaken till att ett foderparti förbjöds var att salmonella konstaterats. Salmonella påträffades i prover av fodermedelspartier som levererats till Finland (3 foderpartier), i prover inom tillsynen över inhemsk tillverkning (4 foderpartier) och i prover av foder för sällskapsdjur (4 foderpartier) inom marknadstillsynen. Andra orsaker till förbud var bland annat att levande skadedjur, flyghavre och enterobakterier påträffades i de analyserade foderpartierna.

Under den senare hälften av år 2010 färdigställdes analysresultaten av sammanlagt 6 010 foderprover. Det sammanlagda antalet färdigställda analysresultat var nästan 7 900. Av detta antal var 69 procent salmonellaanalyser. Lite mer än 3 procent av foderanalysresultaten ledde till en anmärkning.

Inom tillsynen över genetisk modifiering i foder påträffades år 2010 tre prover som stred mot lagstiftningen. I två foderpartier för produktionsdjur och i ett parti av ekologisk kattmat konstaterades halter av Roundup Ready (RR)-soja som överskred gränsvärdet för märkning. Eftersom kattmaten hade markerats som ekologiskt producerad, försattes partiet i marknadsföringsförbud. I alla tre fall var det konstaterade materialet genetisk modifierad RR-soja som är godkänd i EU.

Halterna av skadliga metaller i aska orsak till förbud
Den vanligaste orsaken till förbud av gödselfabrikatpartier var att halten skadliga metaller överskred den tillåtna gränsen (5 gödselfabrikatpartier). Partierna som förbjöds på grund av metallhalten var med undantag av ett kompostparti aska avsedda för användning som gödselmedel. Andra orsaker till förbud var att halten Escherichia coli överskred den tillåtna gränsen eller att kraven på produktens mogenhet inte uppfylldes och att fabrikatet saknade typnamn och att tillverkaren saknade det godkännande av anläggningen som lagstiftningen om gödselfabrikat förutsätter.

Under den senare hälften av år 2010 färdigställdes analysresultaten av sammanlagt 191 gödselfabrikatpartier. Analyser färdigställdes av sammanlagt 1 051 gödselfabrikat. Av analysresultaten ledde cirka 15 procent till en anmärkning.

Resultaten av analyserna inom tillsynen publiceras halvårsvis
Enligt lagstiftningen om gödselfabrikat och foder ska de resultat som är väsentliga med tanke på tillsynen över gödselfabrikat och foder publiceras halvårsvis. I Eviras publikation 06/2011 ingår också en täckande förteckning över gällande lagstiftning om foder och gödselfabrikat och statistiska uppgifter om mängden tillverkade och importerade foder och gödselfabrikat år 2009 och 2010.

Ytterligare information:
Sektionschef Tarja Root, tfn 020 77 25221 (foder)
Överinspektör Tiina O’Toole, tfn 020 77 25228 (tillsynen över genetisk modifiering i foder) Överinspektör Arja Vuorinen, tfn 020 77 25240 (gödselfabrikat)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tfn 020 77 25210 (publikation)

Foder- och gödselkontrolls analysresultat 2/2010 Evira > Tilauspalvelu > Julkaisut > Eviran julkaisuja 2011 >  Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010  (pdf, 2157 kt). Bara beskrivningen kan läsas på svenska.

Teman: