Resultaten från djurskyddsinspektioner 2011 publiceras

4.6.2012

<br /> <br />

Fortfarande många missförhållanden i pälsdjursfarmer 2011 - situationen på svingårdarna har förbättrats

År 2011 utfördes systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på sammanlagt 545 gårdar med produktionsdjur. Förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna rapporterades på cirka 28 % av de inspekterade gårdarna, lika stor andel som året innan. Inspektionsresultaten visade dock att det fanns klara skillnader mellan djurarterna. De upptäckta försummelserna var i huvudsak likadana som tidigare år.

Läs mera


Det görs allt fler djurskyddsinspektioner på grund av misstanke – andelen försummelser har hållits på samma nivå

Antalet djurskyddsinspektioner på grund av misstanke har ökat under de senaste åren. Trots att antalet inspektioner har ökat har den relativa andelen försummelser som upptäckts vid inspektionerna ändå hållits på samma nivå. I medeltal leder ungefär varannan djurskyddsinspektion som grundar sig på misstanke till myndighetsåtgärder.

Läs mera


Djurskyddskraven följs nu bättre än förr under djurtransporter

År 2011 inspekterades 387 djurtransporter som omfattade allt som allt drygt 908 000 djur. I 16 % av dessa transporter uppdagades verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna. Antalet missförhållanden höll sig så gott som oförändrat jämfört med året innan och resultatet var det nästbästa under 2000-talet. Inemot hälften av missförhållandena som uppdagades i djurtransporterna år 2011 berodde som under tidigare år också på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.

Läs meraTeman: