Resursplanerna för kommunernas veterinärvård har utvärderats för första gången

9.5.2012

<p>Till kommunerna har anställts redan över 40 tillsynsveterinärer som koncentrerar sig på tillsyn av djurens hälsa och välbefinnande. Detta har bidragit till att göra verksamheten betydligt effektivare. På förhand uppskattades att det krävs 42 årsverken för att lokalt sköta de uppgifter i samband med övervakning av djursjukdomar och djurskydd som staten ansvarar för. I början av mars 2012 arbetade redan 30 årsverken med dessa uppgifter i tillsynsveterinärtjänster i sammanlagt 44 kommunerna. Utifrån kommunernas resursplaner och antalet tillsynsobjekt är det fortfarande nödvändigt att anställa planerade tilläggsresurser särskilt till uppgifter inom djurskydd och hälsovård för djur.</p>

Underkalkyleringen av resurserna framgår av Livsmedelssäkerhetsverket Eviras rapport som för första gången jämför antalet uppgifter för de kommunala tillsynsenheternas veterinärvård med de resurser som har reserverats för dem. Uppgifterna i rapporten baserar sig på information som kommunerna uppgett om resurserna och uppgifterna 2011. Veterinärvårdslagen ålägger kommunerna att producera tjänster inom förebyggande hälsovård för produktionsdjur utifrån efterfrågan och sörja för att tillräckliga resurser reserveras för tillsynsuppgifter.

Djurens välbefinnande övervakas bland annat genom djurskyddsinspektioner som baserar sig på misstanke och årliga inspektioner av yrkesmässig djurhållning som gäller anmälningspliktiga objekt. År 2011 var antalet inspektioner och objekt i de kommunala tillsynsenheterna i genomsnitt 223 per årsverke, vilket innebär minst en djurskyddsinspektion varje arbetsdag för var och en som deltar i arbetet. Med de nuvarande resurserna är det i praktiken omöjligt att klara av arbetsmängden då man tar i beaktande körsträckorna och det administrativa arbetet i samband med inspektionerna.

Djurskyddsinspektionerna är krävande tillsynsuppgifter och det är nödvändigt att reservera tillräckligt med tid för genomförandet och uppföljningen av dem såväl med tanke på djurskyddet som djurägarens rättsskydd.

Mängden resurser som har reserverats för hälsovården är också knapp: antalet hälsovårdsavtal för produktionsdjur som ingåtts var i genomsnitt 199 per årsverke inom hälsovården. Det är nödvändigt att göra flera besök om året till svingårdar som ingått ett hälsovårdsavtal samt kreatursgårdar som vill ha hälsovård utöver miniminivån.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland hade reserverat minst resurser för verkställande av hälsovårdsavtalen inom sitt område. Antalet avtal i området var 327 per årsverke som de kommunala tillsynsenheterna reserverat för hälsovården. Situationen var bäst i Lappland.

Trots att över 40 tillsynsveterinärtjänster redan har grundats i kommunerna finns det fortfarande ett klart behov av flera tjänster i kommunerna. Utöver antalet tillsynsobjekt inverkar också körsträckorna, näringsstrukturen i området, de administrativa arbetsuppgifterna och deltagandet i nödvändig utbildning på resursbehovet. 

I Eviras rapport grundar sig uppskattningen av resursbehovet på de uppgifter kommunerna har uppgett om faktorer som inverkar på behovet av tjänster och tillsyn och om tillgängliga personresurser. De ovannämnda faktorerna har inte beaktats i uträkningarna. Det är nödvändigt att vidareutveckla uppföljningen av resurserna och mätarna för dem.

Mera information
Konsultative tjänstemannen Antti Nurminen, enheten för djurhälsa och välfärd, tfn 0400 888 612
Enhetschef Riitta Maijala, Enheten för djurhälsa och välfärd, tfn 040 159 5812

Läs mer om veterinärvårdens resurser (på finska)



Teman: