Rikligt med bomullsmjöllöss på julstjärnor – intensifierad uppföljning nödvändig

8.11.2006

<div>Bomullsmjöllusen har fram till början av november spridits till åtminstone 45 odlingar av julstjärnor på olika håll i landet. Växtinspektörerna har intensifierat sina inspektioner av julstjärneodlingar och nya fall har påträffats varje vecka. Eviras växtinspektion tror att alla odlingar som är angripna av bomullsmjöllus ännu inte har hittats. Därför uppmanar Evira odlarna att undersöka sina julstjärnor med tanke på mjöllöss och att anmäla eventuell förekomst till den lokala växtinspektören vid antingen Evira eller TE-centralen.</div>

Bomullsmjöllus är en växtskadegörare som skall utrotas. Därför bestämmer myndigheterna vilka bekämpningsåtgärder som skall vidtas vid odlingen. Bomullsmjöllöss har bekämpats i trädgårdar med både bekämpningsmedel och biologiska bekämpningsorganismer. Bekämpningen i trädgårdarna har förlöpt väl och mängden mjöllöss har minskat. Bomullsmjöllössen har konstaterats vara resistenta mot de bekämpningsmedel som använts, vilket försvårar bekämpningen. Användningen av bekämpningsmedel måste därför planeras så att man alternerar mellan preparat med olika verksam substans.

De som odlar julstjärnor måste undersöka sina växter noggrant för att hitta eventuella bomullsmjöllöss. Undersökningen effektiveras om man lägger ut gula limfällor. Dessutom lönar det sig att hålla julstjärnorna avskilda från andra växter för att förhindra spridning av mjöllössen. När säsongen för julstjärnor är slut är det skäl att rengöra och tvätta växthusen omsorgsfullt samt att förstöra alla överblivna julstjärnor, så att eventuella bomullsmjöllöss senast i det skedet utrotas.

Ytterligare information:
äldre inspektör Olli Elfving, tel. 020 77 25048
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växtskydd

Teman: