Risken att få rabiessmitta av fladdermus är mycket liten i Finland

23.10.2013

<p>Fladdermöss kan smitta människan med rabies. Humaninfektioner som fladdermöss orsakat är ändå ytterst sällsynta. Risken att få rabiessmitta av fladdermöss är mycket liten i Finland, särskilt om man inte på grund av sitt arbete eller en hobby kommer i kontakt med fladdermöss. <br /></p>

Allt sedan år 1991 har Finland officiellt varit ett rabiesfritt land, eftersom rabies inte förekommer hos landlevande däggdjur. Bland husdjuren är det huvudsakligen hunden och katten och bland rovdjuren räven och mårdhunden som sprider rabiessmitta. Det är ändå fladdermusen som betraktas som egentlig reservoar för rabiesviruset. De flesta rabiestyper har inte påträffats i andra djur än fladdermusen.

Fladdermusrabies är en endemisk sjukdom i Finland
Livsmedelssäkerhetsverket Evira följer upp förekomsten av fladdermusrabies i Finland bland annat med hjälp av dödfunna eller livsodugliga fladdermöss.

I forskningsprojektet samlades 2010-2011 saliv- och blodprover in från levande fladdermöss. Prover undersöktes av sju olika fladdermusarter. I vattenfladdermöss i Åbonejden konstaterades antikroppar hos några fladdermöss. Några virusfynd gjordes inte. Det tyder på att fladdermusrabies är en endemisk sjukdom i Finland.

Alla fladdermusarter i Finland är skyddade. Proverna samlades in med tillstånd från djurförsöksnämnden och fladdermössen hanterades med tillstånd från de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Fladdermusrabies misstänktes i Finland redan år 1985
Man misstänkte redan år 1985 att fladdermusrabies förekommer i Finland, då en schweizisk fladdermusforskare avled efter att ha smittats med europeiskt lyssavirus-2 (EBLV-2). I Finland påträffades EBLV-2-viruset i fladdermöss först år 2009, då det konstaterades i en vattenfladdermus som påträffats i Kakskerta i Åbo. Fladdermusen i Kakskerta hade samma lyssavirus-2-typ som forskaren och det är således sannolikt att fladdermusforskaren fick smittan i Finland.

De viktigaste fladdermusrabiestyperna i Europa är europeiska lyssavirusen EBLV-1 och EBLV-2. I Mellaneuropa är typen EBLV-1 allmännare än typen EBLV-2.

Rabies är en sjukdom som smittar däggdjur och som angriper centrala nervsystemet och sprider sig via bett från ett infekterat djur.
Läs mer om rabies

Forskningsresultaten har publicerats i artikeln: Nokireki, T., Huovilainen, A., Lilley, T., Kyheröinen, E., Ek-Kommonen, C., Sihvonen, L., Jakava-Viljanen, M.
BMC Veterinary Research 2013: Vol. 9, No. 174.
Bat rabies surveillance in Finland

Mer information ger:
specialforskare, specialistveterinär i infektionssjukdomar Tiina Nokireki,
forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 413 1687.

Teman: